INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

[Administrator] 

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą pisemną na wskazany adres siedziby. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO); w zakresie innych danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

[Okres przechowywania danych]

W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata przez administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 14 dni od jego zakończenia. W zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie w bieżącym procesie rekrutacyjnym wyraził/a Pan/Pani zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż do 14 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnej umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przesłania tych danych innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

W przypadku uznania, że administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana aplikacja była uwzględniana również w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

 

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pan/Pani, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałem Towarzystwu z własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym.”

TUW PZUW

Ekspert ds. projektów aktuarialnych

TUW PZUWO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 30 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert

Ekspert ds. projektów aktuarialnych
TUW PZUW

Miejsce pracy: Warszawa

Twoje zadania:

 • Implementacja standardu IFRS17 na poziomie Towarzystwa w ramach projektu grupowego,
 • Analiza i określanie wymagań dla danych/systemów/procesów Towarzystwa na potrzeby wdrożenia IFRS17,
 • Wykonywanie przeliczeń rezerw i analiz rentowności wg zasad IFRS17,
 • Przygotowanie bazodanowych procesów aktuarialnych i narzędzi raportowych na potrzeby IFRS17,
 • Udział w procesach wyliczenia i raportowania rezerw wg PSR oraz Solvency II na potrzeby Towarzystwa, KNF i Grupy PZU,
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów i narzędzi raportowych z wykorzystaniem programów Excel i SAS
 • Tworzenie i aktualizacja modeli aktuarialnych na potrzeby wyliczenia rezerwy IBNR oraz najlepszego oszacowania rezerw,
 • Wykonywanie czynności w ramach Funkcji Aktuarialnej zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czekamy na Ciebie, jeśli:

 • Masz min. 2 letnie doświadczenie w obszarze aktuariatu finansowego, aktuariatu taryfowego, zarządzania ryzykiem, wyliczeniu wymogów kapitałowych,
 • Posiadasz wysokie umiejętności w zakresie analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Biegle posługujesz się MS Excel wraz z tworzeniem aplikacji w VBA
 • Masz umiejętności przetwarzania danych w co najmniej jednym z systemów bazodanowych: SAS, SQL, Access
 • Sprawnie komunikujesz się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych min.in. czytanie dokumentów,
 • Licencja aktuarialna bądź zdane egzaminy aktuarialne będą dodatkowym atutem

Korzyści dla Ciebie:

 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych
 • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • Program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU
 • Miejsce pracy zlokalizowane w centrum Warszawy
Ekspert ds. projektów aktuarialnych
TUW PZUW

Twoje zadania:

 • Implementacja standardu IFRS17 na poziomie Towarzystwa w ramach projektu grupowego,
 • Analiza i określanie wymagań dla danych/systemów/procesów Towarzystwa na potrzeby wdrożenia IFRS17,
 • Wykonywanie przeliczeń rezerw i analiz rentowności wg zasad IFRS17,
 • Przygotowanie bazodanowych procesów aktuarialnych i narzędzi raportowych na potrzeby IFRS17,
 • Udział w procesach wyliczenia i raportowania rezerw wg PSR oraz Solvency II na potrzeby Towarzystwa, KNF i Grupy PZU,
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów i narzędzi raportowych z wykorzystaniem programów Excel i SAS
 • Tworzenie i aktualizacja modeli aktuarialnych na potrzeby wyliczenia rezerwy IBNR oraz najlepszego oszacowania rezerw,
 • Wykonywanie czynności w ramach Funkcji Aktuarialnej zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czekamy na Ciebie, jeśli:

 • Masz min. 2 letnie doświadczenie w obszarze aktuariatu finansowego, aktuariatu taryfowego, zarządzania ryzykiem, wyliczeniu wymogów kapitałowych,
 • Posiadasz wysokie umiejętności w zakresie analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Biegle posługujesz się MS Excel wraz z tworzeniem aplikacji w VBA
 • Masz umiejętności przetwarzania danych w co najmniej jednym z systemów bazodanowych: SAS, SQL, Access
 • Sprawnie komunikujesz się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych min.in. czytanie dokumentów,
 • Licencja aktuarialna bądź zdane egzaminy aktuarialne będą dodatkowym atutem

Korzyści dla Ciebie:

 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych
 • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • Program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU
 • Miejsce pracy zlokalizowane w centrum Warszawy

Ogłoszenie archiwalne