Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

SPE/211/1121

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Ekspert/Starszy specjalista ds. AML/ CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
 • rekrutacja zdalna
Ekspert/Starszy specjalista ds. AML/ CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)Numer ref.: SPE/211/1121

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

 • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
 • analizę informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
 • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procesu dot. beneficjenta rzeczywistego
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • współpracę z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
 • kontakt z regulatorami
 • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów

 

Masz to COŚ?

 • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
 • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu w zakresie AML/CFT
 • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego
 • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT
 • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
 • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
 • komunikujesz się w j. angielskim
 • lubisz pracę zespołową
 • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
 • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne