Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Ekspert w Biurze Kierownika Projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w GdańskuO firmie

 • pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Ekspert w Biurze Kierownika Projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

poszukuje Eksperta w Biurze Kierownika Projektu: „Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25”

Umowa na czas określony do kwietnia 2023r.

Adres miejsca wykonywania pracy: Miejsce świadczenia pracy jest uzależnione od lokalizacji Biura Budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych – początkowo Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1a

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi i administracji biura,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji,
 • obsługa komputera w zakresie programu: Pakietu MS Office,

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • znajomość procedur FIDIC.

Obowiązki:

 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wypływającej z biura Kierownika Projektu,
 • administrowanie korespondencją budowy,
 • administrowanie biurem Kierownika Projektu,
 • udział w przygotowaniu postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • kompletowanie dokumentacji i współpraca z Kierownikiem Projektu w sprawach roszczeń i ugód sądowych,
 • prowadzenie monitoringu i sporządzanie raportów dot. realizowanej inwestycji,
 • współpraca z wydziałem planowania w sprawach planowania i monitoringu,
 • bieżące wykonywanie zestawień tabelarycznych dot. realizowanej inwestycji na potrzeby Kierownika Projektu,
 • prowadzenie rozliczeń kontraktu,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z wytycznymi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Kopia dokumentów potwierdzające wykształcenie
 6. Kopia prawa jazdy
 7. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

23/04/2021

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

Subisława 5

80-354 Gdańsk

 Inne informacje:

Informacja o metodach naboru:

 • weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

1)           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: [email protected], zwany dalej „Administratorem danych”;

2)           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3)           podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4)           administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

5)           zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6)           podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;

7)           posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8)           Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

10)         z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected]

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 604 429 253

 

Ogłoszenie archiwalne