Ekspert w Departamencie Ryzyka i Ubezpieczeń

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 09.08.2019
 • Ważna jeszcze 18 dni (do 08.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w związku z rozbudową Departamentu Ryzyka i Ubezpieczeń
   
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Ekspert w Departamencie Ryzyka i Ubezpieczeń (w obszarze OC)

  Miejsce pracy: Warszawa
  DRU/8/2019

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Opracowywanie analiz prawnych na potrzeby realizacji zadań ubezpieczeniowych, w szczególności w specjalistycznym obszarze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, D&O, środowiskowej, zawodowej, inwestycyjnej.
  • Opiniowanie wpływającej do Departamentu dokumentacji związanej z likwidacją szkód ubezpieczeniowych pod kątem prawnym oraz opiniowanie ewentualnego skierowania na drogę sądową lub arbitrażową.
  • Przygotowywanie opinii do decyzji zarządczych.
  • Bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeniowego i otoczenia prawnego.
  • Opracowywanie projektów mających charakter systemowych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Mile widziany status radcy prawnego.
  • Doświadczenie we współpracy z pionami ubezpieczeniowymi lub zakładami ubezpieczeń.
  • Praktyka w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych na etapie zawierania umów lub likwidacji szkód.
  • Wiedza z zakresu funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych, w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
  • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
  • Znajomość języka angielskiego (w tym języka branżowego lub znajomość angielskiego i gotowość do nauki języka specjalistycznego).

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
  • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
  • Prywatną opiekę medyczną.
  • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).
  • Liczne świadczenia z ZFŚS.
  • Przyjazną atmosferę w pracy.
  Oferty kandydatów proszę przesyłać
  klikając w przycisk:
  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.
  Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.
  Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej
  c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
  a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;
  c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  V. Cofnięcie zgody.
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
  a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.