DSIT/11/2020
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Więcej informacji na temat zgody poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

Informacja o przetwarzaniu dodatkowych danych (wykraczających poza art. 22¹ KP)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Ekspert w Wydziale Wsparcia Strategii IT

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 30 sie 2020
 • Pełny etat
 • Ekspert
top
 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert w Wydziale Wsparcia Strategii IT

Miejsce pracy: Warszawa
DSIT/11/2020

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie zasad zarządzania portfelowego i aktualizacji standardów projektowych
 • Monitorowanie i nadzorowanie realizacji portfeli projektów
 • Konsolidacja informacji zarządczej o stanie portfeli projektów i raportowanie na poziom kadry zarządzającej
 • Prowadzenie analiz oraz opracowywanie rekomendacji w zakresie portfeli projektów i optymalizacji w obszarze projektowym
 • Weryfikacja i nadzór nad realizacją korzyści z realizowanych projektów
 • Współpraca z Kierownikami Projektów w zakresie oceny statusu realizacji projektów
 • Propagowanie kultury, zasad i standardów zarządzania projektami
 • Udział we wdrożeniu narzędzi wspierających realizację projektów i portfeli projektów

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 10 lat doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów ICT
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania metodyk i narzędzi zarządzania portfelem projektów, projektami oraz procesami PMO, potwierdzona certyfikatami
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, analityczne i prezentacyjne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego rozwiązywania problemów
 • Pasja, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Wsparcie w realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w ambitnym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju kompetencji i poszerzania wiedzy w wielu obszarach biznesu
aplikuj

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
  
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Ekspert w Wydziale Wsparcia Strategii ITNumer ref.: DSIT/11/2020

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie zasad zarządzania portfelowego i aktualizacji standardów projektowych
 • Monitorowanie i nadzorowanie realizacji portfeli projektów
 • Konsolidacja informacji zarządczej o stanie portfeli projektów i raportowanie na poziom kadry zarządzającej
 • Prowadzenie analiz oraz opracowywanie rekomendacji w zakresie portfeli projektów i optymalizacji w obszarze projektowym
 • Weryfikacja i nadzór nad realizacją korzyści z realizowanych projektów
 • Współpraca z Kierownikami Projektów w zakresie oceny statusu realizacji projektów
 • Propagowanie kultury, zasad i standardów zarządzania projektami
 • Udział we wdrożeniu narzędzi wspierających realizację projektów i portfeli projektów

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 10 lat doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów ICT
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania metodyk i narzędzi zarządzania portfelem projektów, projektami oraz procesami PMO, potwierdzona certyfikatami
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, analityczne i prezentacyjne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego rozwiązywania problemów
 • Pasja, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Wsparcie w realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w ambitnym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju kompetencji i poszerzania wiedzy w wielu obszarach biznesu

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne