Oferta pracy

Elektromechanik

H&M LogisticsO firmie

 • Chlebnia (pow. grodziski), mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Specjalista (Mid / Regular)
Jako jedna z największych firm modowych na świecie H&M oferuje nieograniczone możliwości kariery. Wierzymy w potencjał naszych pracowników, dlatego wspieramy każdego, kto chce podjąć nowe wyzwania.
 
W H&M oferujemy dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko pracy.
Możesz być pewien, że u nas nie będziesz się nudzić.
Obecnie do naszego Centrum Dystrybucji w Chlebni k / Grodziska Mazowieckiego, zatrudnimy Elektromechanika / Starszego Elektromechanika
Elektromechanik


Oferujemy 

 • Umowę o pracę  oraz stabilność zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju i zdobywania nowej wiedzy.
 • Rabat -25% na zakupy w sklepach Grupy H&M i Online dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby.
 • Posiłek w miejscu pracy za kwotę 3,50 zł – obiad dwudaniowy.
 • Prywatną opiekę medyczną – pakiet rozszerzony 100% płatny przez pracodawcę.
 • Dofinansowanie do ubezpieczenia  na życie.
 • Dofinansowanie do pakietu sportowo – rekreacyjnego.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opis stanowiska

 • Nadzór oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obiektu i maszyn.
 • Diagnozowanie oraz usuwanie problemów technicznych w tym konserwacja wózków widłowych oraz sprzętu.
 • Wykonywanie przeglądów, aktualizacja harmonogramów oraz dokumentacji.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi oraz odbiór prac serwisowych.

Kwalifikacje

 • Doświadczenie w pracy w dziale technicznym lub utrzymania ruchu.
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz dokumentacji technicznej.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość Microsoft Office.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Wykształcenie mechanik / elektromechanik / elektryk lub pokrewne.
 • Dodatkowym atutem będą uprawnienia energetyczne gr 1 elektryczne EKSPOLOATACJA do 1kV.

W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy się Twoja kariera,  
a Twój rozwój jest dla nas tak samo ważny, jak nasz biznes.  

Aplikuj teraz i zacznij pracę w swoim stylu! 

Więcej informacji o firmie znajdziesz na stronie: 

Obowiązek informacyjny

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę.

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy.

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać
w ka
żdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”.

Art. 221 KODEKSU PRACY. §

1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy