Elektromonter

 • Tychy, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 21.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 20.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej poszukuje kandydata do pracy w Przepompowni Urbanowice w Tychach na stanowisku

  Elektromontera

  Miejsce pracy: Tychy

  Główny zakres obowiązków:

  • eksploatowanie rozdzielni 6 kV i urządzeń napędowych do 1 MW
  • dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci
  • zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci
  • usuwanie na bieżąco usterek, uszkodzeń i awarii
  • zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji
  • operatywna współpraca z dostawcami energii elektrycznej

  Wymagania:

   

  Niezbędne:

   

  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe


  Doświadczenie zawodowe: 
  minimum 1 rok 

   

  Kompetencje:

  • uprawnienia elektryczne G-1E powyżej 1 kV
  • znajomość układów sterowania
  • znajomość czytania schematów elektrycznych

   

  Umiejętności i cechy osobowości:

  • praca w zespole
  • samodzielne podejmowanie decyzji
  • dokładność i sumienność

    

  Pożądane:

   

  Wykształcenie: średnie techniczne 


  Kompetencje:

  • znajomość układów automatyki


  Umiejętności i cechy osobowości:

  • dyspozycyjność

  Oferujemy:

  • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • profesjonalne narzędzia pracy

  Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Polityki Kadrowej – aplikacja Przepompownia Urbanowice”” lub klikając w przycisk aplikowania.

  Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   

  Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: [email protected], telefon: 032 6038741.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. 
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; 
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a)     w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  b)    w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji. 
  6. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.