Ta oferta pracy jest nieaktualna od 153 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Facility Manager

 • Rzeszów, podkarpackie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 18.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  Impel Synergies Sp. z o.o., będąca częścią Grupy Impel, specjalizuje się w dostarczaniu Klientom rozwiązań związanych ze zintegrowanymi usługami dla nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami i usługami, oraz consultingiem operacyjnym.

  Centrala firmy zlokalizowana jest we Wrocławiu. Spółka posiada również oddziały w m.in. Warszawie i Katowicach oraz lokalizacje w Łodzi, Krakowie, Mysłowicach i Rzeszowie.

   

  W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  Facility Manager
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Zakres odpowiedzialności:

  • zarządzanie nieruchomością w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr102, poz. 651, ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz na zasadach opisanych w umowie,
  • budowanie wizji obsługi nieruchomości zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi klienta Premium,
  • zarządzanie pracownikami służb Facility, oraz podwykonawcami,
  • koordynacja i nadzór utrzymania infrastruktury technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawnymi oraz standardami klienta,
  • administrowanie i koordynacja usług świadczonych dla klienta w tym usł. ochrony i usł. porządkowej,
  • opracowywanie raportów, opracowań i ekspertyz dla właścicieli zarządzanego obiektu,
  • opracowywanie planów utrzymania nieruchomości i infrastruktury technicznej dla obsługiwanego obiektu,
  • przygotowanie propozycji planów inwestycji i remontów oraz nadzorowanie ich realizacji,
  • prowadzenie dokumentacji budynków, budowli i infrastruktury technicznej,
  • budowanie relacji biznesowych z klientem i najemcami.

  Oczekujemy:

  • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania nieruchomościami i obszarem Facility– WARUNEK KONIECZNY,
  • umiejętności w zakresie organizacji i koordynacji różnego rodzaju świadczonych usług,
  • praktycznej znajomość prawa budowlanego i technicznego zarządzania budynkami i infrastrukturą techniczną,
  • odpowiedzialności, szybkiego reagowanie na pojawiające się problemy, profesjonalnego podejście do zadań,
  • prawa jazdy kat. B,
  • utrzymywania prawidłowych relacji z firmami zewnętrznymi,
  • efektywnej organizacji czasu i pracy, przedsiębiorczości i wysokiej kultury osobistej,
  • mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

  Oferujemy:

  • ciekawą, pełną wyzwań pracę i interesujący zakres zadań,
  • przyjazne środowisko pracy,
  • stabilne warunki zatrudnienia – zatrudnienie w formie umowy o pracę lub oparte o wybraną przez kandydata formę,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • możliwość skorzystania z karty sportowej, opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie.
   bottom
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (listu motywacyjnego i CV) za pomocą przycisku Aplikuj (w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji)
   

  Równocześnie informujemy, że w toku prowadzonej rekrutacji są nam niezbędne jedynie następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • niezbędne dane kontaktowe (będą przez nas wykorzystane jedynie w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego).
  aplikuj

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)

   
  Jeżeli chcieliby Państwo zwiększyć zakres przesłanych do nas danych osobowych,o inne dane osobowe niż wyżej wskazane, to ich przetwarzanie odbywać się będzie za Państwa zgodą określoną w art. 6 sut. 1 pkt a RODO (przesłanie CV zawierające inne dane osobowe będzie przes Spółkę poczytywane, jako wyrażenie przez Państwa zgody).

  Równocześnie wskazujemy na poniższą klauzulę informacyją:

   

  „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Synergies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Synergies Sp. z o.o.).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez Impel Synergies Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Synergies Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

  Impel Synergies Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Impel Synergies Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Impel Synergies Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Impel Synergies Sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Impel Synergies Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

  Ponadto Impel Synergies Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Impel Synergies Sp. z o.o..

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

  Impel Synergies Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

  Jakie ma Pani/Pan prawa?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

  o   Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  o   Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

  o   Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

  o   Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

  o   Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  o   Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj.  w  szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

  o   zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  o   przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  o   administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  o   Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

  o   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

  o   Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego   interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

  • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych:

  Tel: + 48 (22) 207 21 87 E-mail: [email protected]

  Impel Synergies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118.”

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.