INFORMACJA DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, mail: [email protected] tel: +48 12 291 55 60 oraz CRIF S.p.A. z siedzibą w Bolonii, via M.Fantin nr 1-3, Włochy, mail: [email protected] tel: +39 051 4176010 (zwane dalej łącznie CRIF).

Obie spółki wspólnie określiły cele i środki przetwarzania poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, gdzie uregulowano dane obowiązki dotyczące stosowania się do obowiązków określonych w RODO. CRIF Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za m.in. realizację obowiązku informacyjnego, realizację praw osób, których dane dotyczą, gromadzenie i zarządzanie CV kandydatów.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z procesem bieżącej rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan obecnie udział.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

a) w przypadku bieżącej rekrutacji obowiązek prawny ciążący na Pracodawcy będącym Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) w przypadku danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie Pracy Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w przypadku danych pochodzących z rejestru karnego prawnie uzasadniony interes Administratora czyli Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Prawnie usprawiedliwiony interes Administratora czyli Pracodawcy, o którym mowa w pkt 5 lit. c, znajduje swoją podstawę w uprawnieniu, jakie przysługuje Pracodawcy na mocy USTAWY z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Pozyskiwanie danych pochodzących z rejestru karnego następuje w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu jakim jest świadczenie usług podmiotom sektora finansowego (w rozumieniu powyższej USTAWY). Takie dane będą pozyskiwane od wybranych kandydatów, zapraszanych do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Informacja dla kandydatów i zatrudnionych – skazania”, który zostanie tym kandydatom dostarczony wybraną przez Pracodawcę metodą.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy [email protected], co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy oraz jest obowiązkowe w ramach wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, danych pochodzących z rejestru karnego dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast danych udostępnionych na podstawie zgody dobrowolne.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych na podstawie pkt 5 lit. c z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CRIF

Full Stack JavaScript node.js/react Developer

CRIFO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

CRIF

Lublańska 38

Kraków

Cyber-attacks is one of the biggest threats facing organizations today. CRIF is creating product which combines software engineering, data analytics and unique domain experience to create advanced cyber threat intelligence, analysis and alerting platforms to keep our clients safe online. International team is working together to reach highest protection level and react for stolen identities, credit cards and other sensitive data. Solution is fully based on AWS Amazon. 

Full Stack JavaScript node.js/react Developer
Miejsce pracy: Kraków

TECHNOLOGY STACK:

 • Node.js
 • Perl/Python/Groovy/Java/Bash
 • PostgreSQL, Elasticsearch, Redis
 • noSQL principles knowledge

Architecture: Microservice architecture

 

OUR OFFER:

 • Stable employment in an international environment.
 • Small team.
 • Work in DarkWeb environment.
 • Possibility to have personal influence on the technological landscape of the project.
 • Extensive social package (medical insurance, multisport card, lunch tickets)
 • Language classes on different levels (English and German).
 • Possibility to work from home.

REQUIREMENTS:

Minimum 4-5 years of experience in software development, especially in: 

 • Experience in developing node.js based webservices (express, axios)
 • Experience in processing large data volumes (multithread processing, streaming) 
 • Node.js based development environments (babel, rollup, webpack, npm, yarn)
 • Node.js native application development (electron)
 • Testing tools/environments (chai, mocha, jasmine, etc)
 • Experience in developing frontend applications using React (JSX, Redux, Saga)
 • Knowledge of CSS (SASS/SCSS/LESS), bootstrap, MD
 • SQL (PostgreSQL)
 • Git

Nice to have: 

 • AWS services related knowledge (Lambda, S3, Athena, CloudFormation, CloudWatch, AWS Glue, Route 53, VPC)
 • Presto SQL
 • Basic of Python
 • Knowledge of continuous delivery processes and workflows
Important, please include in your CV the following passage:
“I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).”

Cyber-attacks is one of the biggest threats facing organizations today. CRIF is creating product which combines software engineering, data analytics and unique domain experience to create advanced cyber threat intelligence, analysis and alerting platforms to keep our clients safe online. International team is working together to reach highest protection level and react for stolen identities, credit cards and other sensitive data. Solution is fully based on AWS Amazon. 

Full Stack JavaScript node.js/react Developer

TECHNOLOGY STACK:

 • Node.js
 • Perl/Python/Groovy/Java/Bash
 • PostgreSQL, Elasticsearch, Redis
 • noSQL principles knowledge

Architecture: Microservice architecture

 

OUR OFFER:

 • Stable employment in an international environment.
 • Small team.
 • Work in DarkWeb environment.
 • Possibility to have personal influence on the technological landscape of the project.
 • Extensive social package (medical insurance, multisport card, lunch tickets)
 • Language classes on different levels (English and German).
 • Possibility to work from home.

REQUIREMENTS:

Minimum 4-5 years of experience in software development, especially in: 

 • Experience in developing node.js based webservices (express, axios)
 • Experience in processing large data volumes (multithread processing, streaming) 
 • Node.js based development environments (babel, rollup, webpack, npm, yarn)
 • Node.js native application development (electron)
 • Testing tools/environments (chai, mocha, jasmine, etc)
 • Experience in developing frontend applications using React (JSX, Redux, Saga)
 • Knowledge of CSS (SASS/SCSS/LESS), bootstrap, MD
 • SQL (PostgreSQL)
 • Git

Nice to have: 

 • AWS services related knowledge (Lambda, S3, Athena, CloudFormation, CloudWatch, AWS Glue, Route 53, VPC)
 • Presto SQL
 • Basic of Python
 • Knowledge of continuous delivery processes and workflows
Important, please include in your CV the following passage:
“I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).”

Ogłoszenie archiwalne