Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główna Księgowa/Główny Księgowy

TEATR ÓSMEGO DNIA

 • ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • Praca od zaraz

TEATR ÓSMEGO DNIA

Ratajczaka 44

Stare Miasto

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wymogami,

 • przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,

 • bieżące uzgadnianie i rozliczanie sald,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • terminowe sporządzanie i elektroniczne przesyłanie sprawozdań do GUS

 • poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

 • obsługa księgowa wynagrodzeń wynikających zarówno z zawartych umów o pracę, jak i umów zleceń oraz umów o dzieło oraz sporządzanie list płac pracowników etatowych.

 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • wykonywanie innych zadań związanych ze specyfiką pracy w księgowości Instytucji Kultury,

 • prowadzeniem kadr i dokumentacji pracowniczej (15 osób),

 • zastępowanie dyrektor teatru podczas jej nieobecności,

Nasze wymagania

Kandydat powinien:

• posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy w dziale księgowości

• wykazać się bardzo dobrą znajomością i umiejętnością stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych

• posiadać doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem,

procedurą kontroli zarządczej,

• cechować się odpowiedzialnością, rzetelnością, zdolnością analitycznego myślenia,

• posiadać zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

• wykazać się biegłą znajomością pakietu MS Office (m.in. Excel i Word)

Mile widziane

 • doświadczenie/praktyka w księgowości w instytucji publicznej / kultury

 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego

To oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 • Jasny i czytelny sposób wynagradzania i oceny pracy

 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

 • Pracę w ciekawym środowisku

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

1 posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego

2 posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

3 brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4 znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

1. Wykształcenie: spełnienie jednego z poniższych warunków:

• ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

2. mile widziane posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do ustawowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do ustawowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów

3. Znajomość zasad rachunkowości, zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych.

TEATR ÓSMEGO DNIA

Teatr Ósmego Dnia poszukuje do swojego zespołu Głównego Księgowego

Jako Miejska Instytucja Kultury swoimi działaniami współtworzymy charakter miasta. Do naszego zespołu szukamy ludzi, dla których ważne są nasze wartości: otwartość, pasja, jakość i gościnność.

Jeżeli jest Ci to bliskie - dołącz do naszego zespołu - czekamy na Twoja aplikację,

Przewiń do profilu firmy