Główna Księgowa/Główny Księgowy

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.03.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 25.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZRUG Spółka z o.o. jest firmą budowlaną z tradycjami sięgającymi lat 70-tych ubiegłego wieku. Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w obszarach takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa, instalacje przemysłowe, ciepłownictwo oraz ochrona środowiska. Aktualnie zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko :

  GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY
  Miejsce pracy: Poznań

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami dotyczącymi PIT, CIT i VAT (branża budowlana),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS,
  • kontrola merytoryczna dokumentów i zapewnienie kompletności i poprawności księgowań,
  • prowadzenie i nadzór nad bieżącymi rozliczeniami, przepływami bezgotówkowymi, potwierdzanie sald z kontrahentami,
  • tworzenie i nadzorowanie dokumentacji księgowej,
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych w spółce,
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych,
  • znajomość tematyki związanej z prowadzeniem ewidencji oraz dokumentów środków trwałych,
  • wiedza na temat rozliczeń leasingu finansowego i operacyjnego,
  • przygotowywanie raportów i analiz dla Zarządu,
  • udział w audytach finansowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (kierunek: rachunkowość, finanse)
  • min. 8 letnie doświadczenie pracy w księgowości w tym 4 lata na stanowisku głównego księgowego w branży budowlanej,
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • znajomość pełnej księgowości,
  • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
  • zdolność analitycznego myślenia, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel (poziomom minimum zaawansowany) oraz biegła znajomość programu Symfonia,
  • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • doświadczenie w zarządzaniu podległymi pracownikami i umiejętność delegowania zadań.

  Oferujemy:

  • stabilną pracę na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Składowa 5b, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ewentualnej ich zmiany”.
   
  Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

   

  1. Administratorem danych osobowych jest ZRUG Spółka z o.o., pod adresem: ul. Składowa 5b, 61-888 Poznań, zwany dalej Administratorem.

  2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  - adres: ul. Składowa 5b, 61-888 Poznań;
  - e-mail: 
  [email protected]. 

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika ZRUG Spółka z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. W przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, dane te będą. przetwarzane  zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy.
  5   W przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy , przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ustęp 1 litera a RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji,
  6. W przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  7. Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.
  8. Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres:
  a) 12 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,
  b) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy - do czasu odwołania przez Państwa zgody, a w przypadku braku odwołania zgody - nie dłużej niż przed upływem 6 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji,
  c) do czasu realizacji Państwa żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 12 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji),
  d) w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia oraz 10 lat licząc od końca roku w którym stosunek pracy wygasł.
   
  8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych(w sposób wskazany w pkt. 2); prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  9. Odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.