Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główna Księgowa / Główny Księgowy

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

4 0005 800 brutto / mies.

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

Rabiańska 20

Stare Miasto

Toruń

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości instytucji kultury;

 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 • Dokonywanie wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,

 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń osobowych i pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych wynikających z tytułu umów cywilno-prawnych, prowadzenie ich obsługi księgowej, terminowe i rzetelne odprowadzanie i rozliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne; nadzór nad sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS, PIT.

Nasze wymagania

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 • spełnia jeden z poniższych warunków:

 • a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 • c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 • Znajomość następujących przepisów prawa:

 • • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • • Ustawy o finansach publicznych

 • • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • • Ustawy o rachunkowości

To oferujemy

 • Dołączenie do przyjaznego, niewielkiego zespołu, możliwość rozwoju poprzez szkolenia, stabilne warunki pracy w spokojnej atmosferze

 • Wynagrodzenie maksymalne 5.800 brutto.

O nas

Charakter toruńskiej galerii zmieniał się wraz ze zmianami w sztuce i zmianami w funkcjonowaniu instytucji kultury i organizacji życia nie tylko kulturalnego, ale w ogóle społecznego. Np. historia sztuki potoczyła się tak, że galeria z miejsca prezentacji sztuki stała się miejscem tworzenia sztuki.

Galeria obecnie prezentuje prace znanych artystów, jednak przede wszystkim jest miejscem wystawiania młodych talentów. Właśnie to zapewnia odrębne i charakterystyczne miejsce toruńskiej Galerii na scenie ogólnopolskiej. Galeria nie potwierdza hierarchii, która już została stworzona, nie sięga do ustalonej, zamkniętej puli artystów, lecz poszukuje młodych. Czyli stawia na promocję i eksperyment.