Ta oferta pracy jest nieaktualna od 255 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główna/y Księgowa/y

 • Kórnik, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2018-01-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NABÓR NA STANOWISKO
  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA
  Miejsce pracy: Kórnik

  Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej – Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.

   

  1. Warunki zatrudnienia:

    
      A) forma zatrudnienia – umowa o pracę;

      B) wymiar zatrudnienia – cały etat

   

  2.Wymagania stawiane kandydatowi:


     A) niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • wykształcenie (jeden z poniższych warunków):
  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  • osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

      B)dodatkowe:

  • znajomość programów finansowo-księgowych;
  • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej.

  3. Zakres zadań:

  • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
  • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
  • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
  • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
  • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
  • prowadzenie obsługi kasowej;
  • prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;
  • prowadzenie ewidencji majątku;
  • nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
  • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

  4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kopie świadectw pracy,
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  8. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)”.  
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. w  sekretariacie KCRiS „OAZA” ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.” 

   

  Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS ”OAZA” po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS ”OAZA” Kórnik