Główna/y Księgowa/y

 • Kórnik, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 10.01.2018
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 09.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

NABÓR NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA
Miejsce pracy: Kórnik

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej – Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.

 

1. Warunki zatrudnienia:

  
    A) forma zatrudnienia – umowa o pracę;

    B) wymiar zatrudnienia – cały etat

 

2.Wymagania stawiane kandydatowi:


   A) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie (jeden z poniższych warunków):
 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

    B)dodatkowe:

 • znajomość programów finansowo-księgowych;
 • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej.

3. Zakres zadań:

 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
 • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
 • prowadzenie obsługi kasowej;
 • prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;
 • prowadzenie ewidencji majątku;
 • nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)”.  
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. w  sekretariacie KCRiS „OAZA” ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.” 

 

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS ”OAZA” po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS ”OAZA” Kórnik