Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główna/y Księgowa/y

 • Łęczyca, łódzkie
 • Kierownik
 • 2019-05-23

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HTL-STREFA S.A.

  Lider rynku, światowej klasy innowacyjny producent i eksporter wyrobów medycznych, poszukuje ambitnego kandydata na stanowisko:

  Główna/y Księgowa/y
  Miejsce pracy: Łęczyca
  DK05019

  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

  • Zapewnienie zgodności dokumentacji księgowej, procedur księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań i raportów finansowych z IFRS
  • Przygotowywanie i sprawdzanie poprawności deklaracji podatkowych (CIT, VAT, IFT);
  • Sporządzanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, ZZWK
  • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami, audytorami i biegłym rewidentem
  • Nadzór nad ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów, rozliczania kosztów i przychodów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych
  • Nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów i ich archiwizacji
  • Doskonalenie i opracowywanie procesów księgowych
  • Raportowanie i analizy finansowe dla Dyrektora Finansowego

  KOMPETENCJE, WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne)
  • Znajomość obsługi pełnej księgowości w spółkach prawa handlowego
  • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych i konsolidacji
  • Bardzo dobra znajomość IFRS
  • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej
  • Znajomość programów księgowych klasy ERP (Comarch ERP XL)
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Znajomość języka angielskiego
  • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, komunikatywność

  OFERUJEMY

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w przyjaznym otoczeniu
  • Rozwój zawodowy w dynamicznie rosnącej organizacji, profesjonalne szkolenia
  • Rzetelne warunki wynagrodzenia, szereg benefitów i dodatkowych bonusów pozapłacowych
  • Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wybranym kandydatom.                                                                            Klauzula informacyjna dla kandydatów:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Adamówek 7). Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected], telefon: 42 270 02 70 (Ozorków), 24 721 92 02 (Łęczyca).
  2. Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adres e-mail, wykształcenie, kursy, szkolenia, historia zatrudnienia, znajomość języków obcych przetwarzane będą dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez HTL-STREFA S.A. rekrutacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyraźną i dobrowolną zgodę, Pani/Pana dane przetwarzane będą także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
  5. Podanie dodatkowych danych osobowych (tj. w zakresie szerszym niż określony w pkt. 2, np. Pani/Pana wizerunek (zdjęcie), zainteresowania, itp.) oraz wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  6. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze zgód, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected].
  7. Pani/Pana dane osobowe podane w celu rekrutacji przechowywane będą przez następujący okres: 

  W  celu przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty przesłania aplikacji, w przypadku, gdy kandydat nie przejdzie pomyślnie rekrutacji.

  W celu przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, dane będą przechowywane przez okres  jednego roku od daty przesłania aplikacji.

  W celu przetwarzania danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez HTL-STREFA S.A. do przetwarzania danych lub podmioty, którym HTL-STREFA S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub sprostowania, oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.

  Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez HTL-STREFA S.A. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

  Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane (inne niż wymienione w pkt. 2, np. swój wizerunek (zdjęcie), zainteresowania, itp.), informujemy, że firma HTL-STREFA S.A. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich dodatkowych danych osobowych (tj. w zakresie szerszym niż określony jest w pkt. 2) wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.