Główny /-a księgowy /-a - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIMO firmie

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Generała Władysława Sikorskiego 23

Nowy Dwór Gdański

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny /-a księgowy /-a,
Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
I. Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – 1 etat
 1. Stanowisko – Główny księgowy, Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego
 2. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.
II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:
 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe,
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 6. nie jest karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 7. nie jest karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada nieposzlakowaną opinię;
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązującej w sferze budżetowej tj. m.in. ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;
 2. doświadczenie w pracy w księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych (m.in. WORD, EXCEL);
 4. zdolność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa;
 5. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność ;
 6. kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych;
 7. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:
 1. prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 3. nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Wydziału Finansowo-Księgowego;
 4. nadzór i kontrola sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostki;
 5. nadzór nad prawidłowym i terminowym dokonywaniem rozliczeń finansowych Starostwa;
 6. czynności związane z prowadzeniem wydziału.
IV. Warunki pracy:
 1. praca w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;
 2.  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 3. obsługa urządzeń biurowych.
V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 2. CV zawierające : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 10. Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia
*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia i własnoręczny podpis.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„nabór   na  stanowisko Główny księgowy, Kierownik   Wydziału  Finansowo-Księgowego” w   terminie do dnia 29 maja br. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 14.30. W związku z zagrożeniem epidemicznym Starostwo pracuje w trybie wewnętrznym, dlatego prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu dostarczenia dokumentów aplikacyjnych.  
W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2020 r. wynosił powyżej 6 %.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: [email protected]   lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  • 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego wyboru.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…………………………………

(data , podpis )

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy