Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny/a Księgowy/a

 • Toruń, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  top

  top
  Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, nowoczesne linie technologiczne, własny dział badawczo-rozwojowy oraz znaną na rynku markę. Wiedza, zdobyta na przestrzeni wielu lat, a także współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały doskonałymi wyrobami elektrotechnicznymi. Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność i poziom techniczny naszych wyrobów. Tworzymy i dostarczamy naszym klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej gospodarować energią oraz wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła. Dysponujemy też elegancką, funkcjonalną i dobrze skomunikowaną siedzibą w centralnej Polsce. 
   
  Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
  Główny/a Księgowy/a
  Miejsce pracy: Toruń

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego, analiz, prognoz itp.
  • konsultacje i doradztwo finansowo-księgowe,
  • sporządzanie innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
  • weryfikacja formalna i rachunkowa każdego źródłowego dokumentu finansowo-księgowego pod względem zgodności z przepisami podatkowymi,
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
  • analiza i uzgadnianie sald kont,
  • nadzorowanie gospodarki magazynowej,
  • rozliczanie kosztów produkcji,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • zarządzanie zespołem podległych pracowników.

  Wymagania: 

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość),
  • minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w firmie produkcyjnej,
  • biegła znajomość zagadnień księgowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
  • biegła obsługa komputera, a w szczególności pakietu MS Office, głównie Excel,
  • bardzo dobra znajomość systemu Comarch ERP XL,
  • terminowość, systematyczność, dokładność,
  • umiejętność współpracy w zespole.

  Oferujemy:

  • Interesującą pracę w rozwijającej się firmie,
  • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza),
  • Niezbędne narzędzia pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  aplikuj
                         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż pozyskane przez „Govena Lighting” S.A. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę rekrutacji na określone stanowisko i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Realizacji powyższego służy między innymi wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na „Govena Lighting’ S.A. jako Administratorze danych osobowych, co niniejszym czynimy poprzez zamieszczenie poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, o zapoznanie się z którą prosimy.
   
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
   
                   Działając na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

  1.„Govena Lighting” S.A. gromadzi Pani/Pana*dane osobowe, uzyskane w czasie procesu rekrutacji w związku z aplikowaniem przez Panią/Pana* na określone stanowisko, a w dalszej kolejności przetwarza je w związku z koniecznością wyłonienia poszukiwanego pracownika. Pozyskane i przetwarzane w związku z powyższym dane osobowe obejmują:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   
  Zastrzega się, iż zakres wskazanych w ust. 1 powyżej danych, zgodny jest z art. 22¹ Kodeksu pracy w wersji obowiązującej w dniu opracowywania niniejszej Klauzuli informacyjnej. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, ADO obierać i przetwarzać będzie dane osobowe we wskazanym zakresie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym każdorazowo w dniu odbierania danych osobowych, bez potrzeby zmiany postanowień niniejszej Klauzuli informacyjnej.

  2. Pani/Pana*) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Wyłonienia poszukiwanego w ramach postępowania rekrutacyjnego – pracownika, na podstawie art. 22¹ k.p., stanowiącego lex specialis w stosunku do art. 6 ust 1 pkt b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, co dotyczy w szczególności:
  - danych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług hostingowych, co ma na celu usprawnienia organizacyjno - funkcjonalne, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
   
  3. Administratorem danych osobowych jest „Govena Lighting” S.A., ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: „Govena Lighting” S.A., ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres e-mail:[email protected] razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad w oparciu, o które przetwarzamy Pan/Pana*) dane osobowe, a także korzystania z praw o których mowa w pkt 7 i 8 poniżej, prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej kanały komunikacji.
   
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy „Govena Lighting” S.A., współpracujące z Administratorem firmy, których zakres działania z przyczyn obiektywnych obejmuje przetwarzane przez niego dane osobowe uzyskane od osób ubiegających się o zatrudnienie na danym stanowisku, a w szczególności hostingodawca, podmioty świadczące usługi doradcze i consultingowe, informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe. Wskazane podmioty zobowiązane są na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby w odpowiedni sposób chronić Pani/Pana*) dane osobowe i przetwarzać je wyłącznie w celach zdefiniowanych w zawartych umowach.
   
  5. Pani/Pana*) dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla których zostały zgromadzone, tj. przez czas trwania procesu rekrutacji, chyba że osoba aplikująca na dane stanowisko wyrazi zgodę na wykorzystanie jej danych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez „Govena Lighting” S.A.
   
  6. Wobec Pani/Pana*)nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
   
  7. W związku z przetwarzaniem przez „Govena Lighting” S.A.Pani/Pana*) danych, przysługuje Pani/Panu*)prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.
   
  8. W związku z przetwarzaniem przez „Govena Lighting” S.A.Pani/Pana*) danych, przysługuje Pani/Panu*) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana*) danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   
  9. Podanie przez Pana/Panią*) danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rozpatrywania Pana/Pani kandydatury na określone stanowisko. Jednocześnie obowiązek podania wskazanych danych w związku z dobrowolnym aplikowaniem na dane stanowisko, wynika z regulacji o charakterze sektorowym, w postaci przepisów ustawy Kodeks pracy.
  10. Informujemy również, iż w przypadku pozyskania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, w zakresie wykraczającym poza dane, których pozyskanie jest możliwe na podstawie art. 22¹ k.p., to udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Jednocześnie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  bottom