Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny administrator systemów komputerowych w Wydziale informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Zabrze, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Prezydent Miasta Zabrze
  ogłasza nabór na wolne stanowisko

  Główny administrator systemów komputerowych
  w Wydziale informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Zabrze
  Nabór nr: ZPU-I.210.28.2019

  Do głównych obowiązków Głównego administratora systemów komputerowych będzie należało:

  • Instalowanie i administracja systemami Microsoft Windows Serwer oraz Linux także w oparciu o platformy wirtualne (Vmware),
  • Instalowanie i administracja systemami do wirtualizacji (Vmware),
  • Administrowanie macierzami i serwerami fizycznymi,
  • Administrowanie systemami dziedzinowymi,
  • Monitorowanie i analiza pracy środowiska serwerowego.

  Wymania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: informatyka),
  • Co najmniej 4 lata stażu pracy,
  • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych,
  • Znajomość oprogramowania Windows Server, Linux, Vmware,
  • Znajomość funkcjonowania infrastruktury sieciowej,
  • Znajomość funkcjonowania macierzy i serwerów fizycznych,
  • Wiedza z zakresu integracji systemów,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  • Doświadczenie w administrowaniu systemami teleinformatycznymi,
  • Doświadczenie w administrowaniu bazami danych,
  • Znajomość usług DNS, DHCP, Web Servers, AD, SNMP,
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
  • Samodzielność,
  • Umiejętności analityczne,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Komunikacja pisemna,
  • Elastyczność w działaniu,
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • Innowacyjność i twórcze podejście do realizacji zadań,
  • Umiejętność podejmowania decyzji,
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
  • Postawa etyczna.

     Zakres odpowiedzialności pracownika:

  • Odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie spraw wykazanych w zakresie czynności,
  • Przestrzeganie przepisów prawa, uchwał Rady Miasta oraz wszelkich wytycznych podjętych przez Kierownika Jednostki,
  • Jakość i terminowość wykonywania wszystkich poleceń służbowych.

  Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony elektroniczny formularz rekrutacyjny,
  • List motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
  • Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed przystąpieniem do udziału w rozmowie są zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji (potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy; kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko). Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie przed rozmową wymaganych dokumentów,
  • Kandydaci, zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów nie mogą brać udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Wymagane oświadczenia:

  • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest: Prezydent Miasta Zabrze, z siedzibą władz przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, zawartych w mojej aplikacji składanej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, w zakresie innych danych niż wynikające z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w celu realizacji aktualnych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej odpowiednio "RODO", Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Podanie Państwa danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta w systemie elektronicznej rekrutacji i wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ponadto konieczne do kontaktu z Państwem. Podanie Państwa danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do telefonicznego kontaktu z Państwem. Podanie innych, dodatkowych Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne. Jeżeli nie chce Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, nie powinny być umieszczone w Państwa dokumentach.
  • Wszystkie oświadczenia składane są w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Termin składania aplikacji do dnia: 10.06.2019 r.

  Inne informacje:

  • Zasady dotyczące naboru są określone w Zarządzeniu nr 391/ZPU/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.05.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych,
  • Kandydat, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018.2369),
  • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu,
  • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń,
  • Miejsce pracy: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: wynosi co najmniej 6%,
  • Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia (przyszłemu) pracodawcy skierowania na badania lekarskie oraz aktualnego orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • Praca w siedzibie urzędu (urząd mieści się w kilku budynkach) oraz na terenie miasta Zabrze, przemieszczanie się między budynkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, a także wyjazdy związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi- delegacjami.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • Narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin),
  • Część budynków może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety).
  aplikuj
  bottom