Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny księgowy / Główna księgowa

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIUO firmie

 • Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 • prowadzenie polityki rachunkowości

 • znajomość przepisów z zakresu naliczania podatku VAT.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1282)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 • nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie – zgodne z odrębnymi przepisami polegającymi na obowiązku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości

 • b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości

 • c) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów

 • d) co najmniej 5-letni staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku w księgowości lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy objętym ogłoszeniem o naborze

 • wiedza w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych), prowadzenia gospodarki finansowej samorządu gminnego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowania administracyjnego, prowadzenia egzekucji administracyjnej, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy.

 • biegła znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, bankowych oraz służących do sporządzania sprawozdawczości budżetowej; umiejętność pracy w sieci informatycznej związanej z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów

 • znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej

 • predyspozycje osobowościowe: profesjonalizm, wiarygodność, planowanie i analityka, obiektywizm, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, konsekwencja w działaniu, pozytywne nastawienie, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty

 • CV- ze szczegółowym opisem przebiegu kariery zawodowej

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

 • Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Główny Księgowy".

 • Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 D 60-521 Poznań.

 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Oferty można także składać elektronicznie na adres: [email protected]

 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%. .