Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Główny księgowy / Główna księgowa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

7 90010 152 brutto / mies.
 • Kocjana 3, Bemowo, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Kocjana 3

Bemowo

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • ZAKRES ZADAŃ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 • Prowadzenie rachunkowości Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

 • Prowadzenie gospodarki budżetowej Sądu w sposób zgodny z przepisami, polegające zwłaszcza na:

 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z decyzjami z właściwych środków przewidzianych

 • w planach finansowych;

 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych;

 • terminowym regulowaniu zobowiązań;

 • zapewnieniu prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez Sąd;

 • przestrzeganiu przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;

 • realizowanie wydatków budżetowych w wielkościach przyjętych w planie finansowym wydatków budżetowych

 • i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

 • prawidłowe gospodarowanie sumami na zlecenie i sumami depozytowymi oraz depozytami wartościowymi.

 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 • Opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu projektu planów dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki.

 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu.

 • Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku Sądu.

 • Organizacja i nadzór nad pracą Oddziału Finansowego.

 • Kontrola kancelarii komorniczych.

 • Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Nasze wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Na stanowisku Głównego Księgowego może zostać osoba, która spełnia warunki wskazane poniżej:

Ma obywatelstwo polskie

Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę

w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę

w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Posiada biegłą znajomość obsługi komputera - pakiet MS OFFICE oraz programy finansowo-księgowe;

Posiada znajomość aktów prawych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych;

Ma nieposzlakowaną opinię;

Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Przeciwko której nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Na dzień złożenia podania o zatrudnienie nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 j.t.)

WYMAGANIA DODATKOWE

Umiejętność kierowania pracą zespołu oraz predyspozycje do pracy w zespole.

Zdolności analityczne, zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Dobra organizacja czasu pracy.

Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wysoki poziom kultury osobistej.

Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości, w tym na stanowisku Głównego księgowego, Zastępcy głównego księgowego,

Znajomość obsługi systemów bankowości elektronicznej, systemu ZSRK (SAP) oraz TREZOR

To oferujemy

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę, stałe godziny pracy)

 • dofinansowania ZFŚS

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • oraz szereg innych profitów wynikających z zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • dodatkowe gratyfikacje finansowe.

O nas

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U. z 2022 r. 1634 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów

i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1 etatu.

WYMAGANA DOKUMENTACJA

1. Zgłoszenie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu.

2. CV ze szczegółowym opisem przebiegu pracy.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i wymagane kwalifikacje.

4. Oświadczenie o obywatelstwie.

5. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie, że na dzień złożenia podania o zatrudnienie nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 289 jt..).

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

Wymagane dokumenty z podaną sygnaturą konkursu należy złożyć na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla)

do dnia 17 czerwca 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza

w Warszawie; ul. A. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Oddział Kadr - pok. 1108.

WARUNKI KONKURSU

• Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

• Kandydaci niespełniający wymogów formalnych zostaną wezwani do ich uzupełnienia we wskazanym przez Dyrektora Sądu terminie. Warunkiem zakwalifikowania do II etapu konkursu jest spełnienie przez kandydata wymogów formalnych.

• Kandydaci poddani będą III etapowemu konkursowi: I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności; III etap– rozmowa kwalifikacyjna, oceniająca umiejętności kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy

z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie zamieszczona 7 dni przed terminem II etapu konkursu na tablicy ogłoszeń przed pokojem 1108 (Oddział Kadr) oraz stronie internetowej Sądu:

https://warszawa-zoliborz.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,m2,202

Dyrektor Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź dokonania zmiany zapisów niniejszego ogłoszenia w drodze aneksu, w każdym czasie.