Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta CracoviaO firmie

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

Władysława Łokietka 14

Kraków

Główny Księgowy

Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 • nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office / Open Office; oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima) oraz sprzętu biurowego;
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.

Przykładowy zakres obowiązków:

 • wykonywanie księgowań w księdze głównej, 
 • nadzór nad prowadzeniem kasy Instytucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej rachunków z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, druków ścisłego zarachowania oraz rozliczeń międzyokresowych,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,
 • rozliczanie opłat z tyt. ZAiKS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,
 • optymalizacja procesów księgowych,
 • współpraca z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta Krakowa, organami kontroli,
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych.

Warunki zatrudnienia / ilość etatów

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość etatów: jeden.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, zamieszczone poniżej.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia 30.06.2021 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

ul. W. Łokietka 14, 30-133 Kraków

z dopiskiem Rekrutacja – Główny Księgowy

RODO

Kandydatki/kandydatów przesyłających swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko głównego księgowego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) zamieszczonego poniżej klauzuli oświadczenia. Bez uwzględnienia w aplikacji treści oświadczenia zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpoznane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Droga Kandydatko/Kandydacie,

wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO),  w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji pragniemy przekazać Ci podstawowe informacje dotyczące zakresu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kraków pod numerem 17, NIP: 9451433094, REGON: 350736017, tel. +48 (12) 416 70 75, fax. +48 (12) 416 70 78, e-mail: [email protected], dalej jako „Administrator”.

[Inspektor] Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, adres e-mail: [email protected]. 

[Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu/w celu nawiązania współpracy. Jeżeli wyraziłaś/-łeś na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w trakcie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

[Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów (m. in dostawcy usług informatycznych).

[Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji, chyba że wyraziłaś/-łeś zgodę na wykorzystanie swoich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty otrzymania Twoich dokumentów aplikacyjnych.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdym momencie masz prawo wycofać wyrażoną zgodę, co może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisana/-y ………………………………., oświadczam, że zapoznałam/-łem się z klauzulą informacyjną Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia umieszczoną w ogłoszeniu w/w jednostki o wolnym miejscu pracy na stanowisku głównego księgowego i akceptuję jej treść. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO [1].

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydatki/-ta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy [2].

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

[1] – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
[2] – zgoda fakultatywna; w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

Ogłoszenie archiwalne