Oferta pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Główny Księgowy - Skarbnik

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 28 lis 2020
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Kierownik

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" realizuje zadania związane z gospodarowaniem odpadami dla miasta Poznania oraz 8 okolicznych gmin. Biuro zatrudnia ok. 120 osób będących pracownikami samorządowymi.

Główny Księgowy - Skarbnik

Miejsce pracy: Poznań

Zakres podstawowych czynności:

 1. Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).
 2. Inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych.
 3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.
 4. Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem.
 5. Planowanie potrzeb finansowych jednostki.
 6. Opracowanie projektu budżetu.
 7. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 
 9. Dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał należących do właściwości podległych komórek organizacyjnych. 
 11. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku.
 12. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 13. Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.
 14. Udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 15. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych.
 16. Nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Minimum roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 7. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 8. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Nienaganna kultura osobista;
 2. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań.
 3. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub centralnej w pionie finansowo– księgowym.
 4. Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, [email protected] oraz innych programów finansowo – księgowych.
 5. Znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami.
 6. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy pod presją czasu, terminowość i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich poglądów i efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.

Oferujemy

 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
 • przyjazną atmosferę oraz stabilność zatrudnienia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13-stkę"


Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" realizuje zadania związane z gospodarowaniem odpadami dla miasta Poznania oraz 8 okolicznych gmin. Biuro zatrudnia ok. 120 osób będących pracownikami samorządowymi.

Główny Księgowy - Skarbnik

Zakres podstawowych czynności:

 1. Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).
 2. Inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych.
 3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.
 4. Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem.
 5. Planowanie potrzeb finansowych jednostki.
 6. Opracowanie projektu budżetu.
 7. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 
 9. Dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał należących do właściwości podległych komórek organizacyjnych. 
 11. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku.
 12. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 13. Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.
 14. Udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 15. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych.
 16. Nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Minimum roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 7. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 8. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Nienaganna kultura osobista;
 2. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań.
 3. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub centralnej w pionie finansowo– księgowym.
 4. Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, [email protected] oraz innych programów finansowo – księgowych.
 5. Znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami.
 6. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy pod presją czasu, terminowość i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich poglądów i efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.

Oferujemy

 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
 • przyjazną atmosferę oraz stabilność zatrudnienia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13-stkę"

Ogłoszenie archiwalne