Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Główny Księgowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W ŚWIECIUO firmie

 • Sądowa 18
  Świecie, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 9 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W ŚWIECIU

Sądowa 18

Świecie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu jest jednym z największych zakładów pracy w regionie Świecia. Szpital zatrudnia blisko 520 pracowników. 

Główny Księgowy

OPIS STANOWISKA

1. Prowadzenie rachunkowości Szpitala na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, polan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi:

   a)  nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych,

   b)  odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szpitala,

   c)  kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.

3. Sporządzanie rzetelnie i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.

4. Opracowywanie planów budżetowych jednostki.

5. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw

ekonomiczno-finansowych i księgowych.

6. Rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.

7. Kontrola dokumentów księgowych wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.

8. Nadzór nad dokumentacją rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.

9. Ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych.

10. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.

11. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu lub zastępcy kierownika działu;

2. Obywatelstwo polskie;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Brak  prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5. Znajomość ustawy o działalności leczniczej,

6. Znajomość ustawy o rachunkowości,

7. Znajomość ustawy o finansach publicznych,

8. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

9. Znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe,

10. Umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE, oraz programu finansowo – księgowego,

11. Umiejętność zarządzania pracą zespołu.

 

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 8. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J.Bednarza w Świeciu w Sekretariacie przy ul. Sądowej 18 lub przesłać na adres Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im J. Bednarza ul. Sądowa 18 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie , w terminie do 15 listopada 2020 r.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy