Ta oferta pracy jest nieaktualna od 158 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Księgowy

 • Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Piechowice, Karpacz, Mirsk, Stara Kamienica (pow. jeleniogórski), Antoniów (pow. jeleniogórski), Świeradów-Zdrój, Sosnówka (pow. jeleniogórski), Podgórzyn (pow. jeleniogórski), Wojciechowice (pow. kłodzki), dolnośląskie
 • Specjalista
 • 17.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie

  Ogłoszenie o  II naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie

   Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ogłasza II nabór na stanowisko:

  Główny Księgowy

  Miejsce pracy: Jelenia Góra, Karpacz, Mirsk, Piechowice, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Podgórzyn (pow. jeleniogórski), Sosnówka (pow. jeleniogórski), Antoniów (pow. jeleniogórski), Stara Kamienica (pow. jeleniogórski), Wojciechowice (pow. kłodzki)

  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

  Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
  ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba
  tel. 75 717 23 06


  Określenie stanowiska urzędniczego:

  • Główny księgowy w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
  • Wymiar czasu pracy: 1 etat
  • Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
  • Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony

  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
   -ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   -ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   -jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   -posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
   -cieszy się nieposzlakowana opinią,
   -jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

  • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  • ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
  • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości, w tym Księgowość OPTIVUM (VULCAN),
  • umiejętność obsługi komputera,
  • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

  Wskazanie zakresu zadań na stanowisku głównego księgowego:

  • Terminowa ewidencja księgowo i finansowa operacji gospodarczych placówki.
  • Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanej jednostki.
  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych.
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonywania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
  • Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
  • Sporządzanie sprawozdań SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska.
  • Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w placówce.
  • Współpraca z pracownikami zajmującymi się naliczaniem wynagrodzeń.
  • Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora DWDiPZ w Szklarskiej Porębie.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
   -nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
   -pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze w budynku ZNICZ, w pokoju dwuosobowym,
   -budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

  Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie informuje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił 6%.

  Wykaz wymaganych dokumentów:

  Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zobowiązani są do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny,
  2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu,
  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
  8. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1260).

  Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 i 8 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem.

  Dokumenty wymienione w punktach 1 - 2 i 5 – 7 oraz 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie lub pocztą na adres: Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, ul. Chopina 6; 58-580 Szklarska Poręba, w nieprzekraczalnym terminie do 06 sierpnia 2018r. do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Głównego Księgowego w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie”.

  W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

  Dokumenty, które wpłyną do DWDiPZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

  Nie ma możliwości przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

  Pozostałe zobowiązania:

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.dwdipz.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie DWDiPZ w Szklarskiej Porębie.


  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.