Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Księgowy

 • Wadowice, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-04-16

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

  Główny Księgowy

  Miejsce pracy: Wadowice

  Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Księgowości oraz współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem;
  2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum;
  4. sporządzanie analiz finansowych;
  5. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych Muzeum i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych oraz z Zastępcą Dyrektora ds. programowych;
  6. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
  7. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Muzeum;
  8. kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;
  9. koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
  10. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej Muzeum.

  Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Muzeum.

  Główny Księgowy odpowiada za kontrolę prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników Muzeum.

  Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
  1. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź jednostce sektora finansów publicznych;
  2. roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym wymagające organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
  3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności muzeów;
  4. doskonała znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  5. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
  6. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
  7. wysokie standardy etyczne;
  8. odporność na stres;
  9. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
  10. zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany;
  11. umiejętność współpracy w zespole;

  Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Comarch Optima;
  2. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

  Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi

  Wymiar czasu pracy: pełny etat

  Umowa: na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)

  Przewidywana data zatrudnienia: od lipca 2019 r.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny;
  • życiorys (CV);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

   

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy i § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej, dane te zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Jeżeli jednak dane te okażą się celowe dla rekrutacji, wymagane jest umieszczenie w życiorysie (CV) wraz z podpisem osoby, której dane dotyczą, oświadczenia o treści (dotyczy m. in. adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęcia (wizerunku):

   

  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy i § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeb realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.

  ..........................................................................

  własnoręczny podpis”.

  Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:

  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice

  w terminie do dnia 26.04.2019 r. (decyduje data wpływu).

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

  Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: [email protected], tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;

  2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres [email protected] lub korespondencyjnie na adres Muzeum;

  3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:

  a. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

  b. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

  - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

  - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

  4. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.

  5. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

  a. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji,

  b. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

  6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum.

  7. Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

  - prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  - prawo dostępu do swoich danych,

  - prawo do sprostowania swoich danych,

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - prawo do usunięcia danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

  8. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.