Główny Księgowy

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w WadowicachO firmie

 • ul. Kościelna 7
  Wadowice, małopolskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

ul. Kościelna 7

Wadowice

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Wadowice, dnia 16.01.2020 r.
Nasz znak: DK.1102.2.2020

 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ogłasza konkurs na stanowisko:

 Główny Księgowy 

Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi
Miejsce pracy: WadowiceWymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny)

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Wadowice

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Księgowości oraz współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem;
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum;
 4. sporządzanie analiz finansowych;
 5. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych Muzeum i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych oraz z Zastępcą Dyrektora ds. programowych;
 6. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Muzeum;
 8. kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;
 9. koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 10. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej Muzeum.

Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Muzeum.

Główny Księgowy odpowiada za kontrolę prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników Muzeum.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. 3 lata praktyki w księgowości;
 2. roczne doświadczenie w organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
 3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych;
 4. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
 5. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 6. wysokie standardy etyczne;
 7. odporność na stres;
 8. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
 9. zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany;
 10. umiejętność współpracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:

 1. praktyka w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie muzeów;
 4. umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Comarch Optima;
 5. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.

  

..........................................................................

                                                                                                                własnoręczny podpis”.

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Spadzista 8, 34-100 Wadowice

w terminie do dnia 31.01.2020 r. (decyduje data wpływu).

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: https://pracuj.pl//aplikuj/glowny-ksiegowy-wadowice,oferta,7327145, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;
 • W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres https://pracuj.pl//aplikuj/glowny-ksiegowy-wadowice,oferta,7327145 lub korespondencyjnie na adres Muzeum;
 • Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:
  1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
   1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. wizerunek).

 • Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.
 • Konsekwencje niepodania danych osobowych:
  1. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
  2. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.
 • Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum, na nowej podstawie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody.
 • Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

- prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania swoich danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.


Wadowice, dnia 16.01.2020 r.
Nasz znak: DK.1102.2.2020

 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ogłasza konkurs na stanowisko:

 Główny Księgowy 

Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi
Miejsce pracy: WadowiceWymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny)

Główny Księgowy

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Księgowości oraz współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem;
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum;
 4. sporządzanie analiz finansowych;
 5. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych Muzeum i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych oraz z Zastępcą Dyrektora ds. programowych;
 6. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Muzeum;
 8. kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;
 9. koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 10. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej Muzeum.

Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Muzeum.

Główny Księgowy odpowiada za kontrolę prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników Muzeum.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. 3 lata praktyki w księgowości;
 2. roczne doświadczenie w organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
 3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych;
 4. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
 5. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 6. wysokie standardy etyczne;
 7. odporność na stres;
 8. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
 9. zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany;
 10. umiejętność współpracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:

 1. praktyka w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie muzeów;
 4. umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Comarch Optima;
 5. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.

  

..........................................................................

                                                                                                                własnoręczny podpis”.

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Spadzista 8, 34-100 Wadowice

w terminie do dnia 31.01.2020 r. (decyduje data wpływu).

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: http://www.pracuj.pl/mojpracuj/AplikujDo.aspx?offerID=7327145&rto=1&style=aplikuj, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07;
 • W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adwokatem Konradem Krawczykiem, przesyłając e-mail na adres http://www.pracuj.pl/mojpracuj/AplikujDo.aspx?offerID=7327145&rto=1&style=aplikuj lub korespondencyjnie na adres Muzeum;
 • Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:
  1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
   1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. wizerunek).

 • Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa ma charakter obligatoryjny, niezbędny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności.
 • Konsekwencje niepodania danych osobowych:
  1. niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
  2. zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.
 • Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Muzeum, na nowej podstawie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody.
 • Prawo osób, których dane osobowe dotyczą:

- prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania swoich danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Muzeum usługi w zakresie spraw kadrowych oraz spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Ogłoszenie archiwalne