Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy

STACJA MUZEUMO firmie

 • Towarowa 3, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

STACJA MUZEUM

Towarowa 3

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Stacji;

 • Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt;

 • Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań oraz analiz z realizacji planu finansowego;

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora;

 • Przygotowanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;

 • Sporządzanie bilansu, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury;

 • Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury;

 • Prawidłowe naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek oraz zaliczek podatkowych;

 • Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;

 • Nadzorowanie pod względem finansowym zawierania oraz realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;

 • Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;

 • Nadzór nad windykacją należności;

 • Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.):

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);

 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;

 • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, potwierdzoną świadectwem pracy.

Mile widziane

 • znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych;

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

 • zdolności analityczne - umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe;

 • wysoko rozwinięte kompetencje związane z kierowaniem zespołem pracowników;

 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

 • umiejętność obsługi programów księgowych oraz sprzętu biurowego;

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać za pomocą przycisku aplikowania lub pod adresem:

Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, pokój nr 7

z dopiskiem na kopercie Główny Księgowy

Warunki pracy:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zarządzanie zespołem pracowników, decyzyjność.

Czynności fizyczne:

• kontakty z kontrahentami oraz z gośćmi Stacji Muzeum;

• obsługa urządzeń biurowych;

• konieczność przemieszczania się po terenie Stacji Muzeum;

Techniki naboru:

 • formalna analiza dokumentów,

 • rozmowa kwalifikacyjna.