Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 4, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Główny księgowy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. WarszawyO firmie

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4

Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st.Warszawy jest to jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawa, utworzona do obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz.8761, z 2008 r. Nr 62, poz. 2253, Nr 166, poz. 5901, z 2009 r. Nr 104, poz.2972, z 2013 r. poz. 4614 i z 2016 poz. 10280) oraz uchwały nr XXXVII/944/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10281)

Główny księgowy

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko urzędnicze


Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • bieżące rozpoznawanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • nadzór nad dekretacją i księgowaniem dokumentów,
 • rozliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • ustanowienie i monitorowanie procedur kontroli księgowań,
 • nadzorowanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych, GUS oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • nadzorowanie i przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • monitorowanie zmian w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw podatkowych,
 • efektywna organizacja i podział pracy w podległym zespole,
 • wdrożenie polityki, narzędzi i procedur finansowo-księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w jednostce.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse),
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego bądź stanowisku równorzędnym,
 • doświadczenie w jednostce budżetowej,
 • znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
 • odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, rzeczowość, postawa proaktywna
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolności analityczne.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych,
 • staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,
 • znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/oferty-pracy),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO - Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Głównego księgowego”. 

 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa 

lub drogą elektroniczną na adres biura

w terminie do 07 lutego 2020 roku.

 • dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane. O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.
 • do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st.Warszawy jest to jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawa, utworzona do obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz.8761, z 2008 r. Nr 62, poz. 2253, Nr 166, poz. 5901, z 2009 r. Nr 104, poz.2972, z 2013 r. poz. 4614 i z 2016 poz. 10280) oraz uchwały nr XXXVII/944/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10281)

Główny księgowy

Stanowisko urzędnicze


Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • bieżące rozpoznawanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • nadzór nad dekretacją i księgowaniem dokumentów,
 • rozliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • ustanowienie i monitorowanie procedur kontroli księgowań,
 • nadzorowanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych, GUS oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • nadzorowanie i przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • monitorowanie zmian w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw podatkowych,
 • efektywna organizacja i podział pracy w podległym zespole,
 • wdrożenie polityki, narzędzi i procedur finansowo-księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w jednostce.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse),
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego bądź stanowisku równorzędnym,
 • doświadczenie w jednostce budżetowej,
 • znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
 • odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, rzeczowość, postawa proaktywna
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolności analityczne.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych,
 • staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,
 • znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/oferty-pracy),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO - Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Głównego księgowego”. 

 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa 

lub drogą elektroniczną na adres biura

w terminie do 07 lutego 2020 roku.

 • dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane. O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.
 • do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ogłoszenie archiwalne