Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE

Obornicka 128a

Psie Pole

Wrocław

Twój zakres obowiązków

Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych, nadzorowaną przez Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Główne obowiązki:

1) prowadzenie rachunkowości Wojskowego Biura Emerytalnego;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) sporządzanie planu finansowego;

6) terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań i meldunków;

7) kontrola wydatków pod względem zgodności z planem finansowym i planami finansowo-rzeczowymi;

8) terminowe regulowanie zobowiązań do US, ZUS, dostawców

9) sprawowanie funkcji kontrolnej zgodnie z procedurą kontroli finansów publicznych;

10) sporządzanie comiesięcznych informacji o stanie gospodarki finansowej;

Nasze wymagania

Kwalifikacje wymagane:

1. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz znajomość przepisów i regulacji prawnych w zakresie: rachunkowości, ordynacji podatkowej, systemu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. posiadanie obywatelstwa polskiego;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

4. osoba nie jest i nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5. osoba spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów;

Inne wymagania:

• znajomość przepisów i regulacji prawnych w zakresie systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników;

• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

• znajomość przepisów i regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji;

• znajomość innych przepisów prawnych dotyczących zakresu działanie pionu głównego księgowego.

• umiejętność pracy w zespole;

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

• zdolności analityczne;

• komunikatywność;

• szybkie przyswajanie wiedzy;

• szybkie podejmowanie decyzji;

• znajomość programów: finansowo-księgowego, SAP, Płatnik, Trezor;

• mile widziana praca w jednostkach budżetowych.

Wymagane dokumenty:

• CV;

• list motywacyjny;

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;

To oferujemy

Inne informacje:

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 261 656 910.

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

 Osoby zakwalifikowane do procedury naboru zostaną poinformowanie telefonicznie.

 Pracownikowi może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny – na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

O nas

Wojskowe Biuro Emerytalne zajmuje się udzielaniem świadczeń emerytalnych i rentowych oraz dodatków do emerytur dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin.