Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista – Administrator Aplikacji

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gdańskie Centrum Informatyczne

  Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
  na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

  Główny Specjalista – Administrator Aplikacji

  Miejsce pracy: Gdańsk
  Numer referencyjny: K GCI 33/18
  W zależności od wykształcenia i doświadczenia proponujemy stanowisko
   Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista.

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe.
  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z klientami w organizacji nie mniejszej niż 50 użytkowników,
  • znajomość aplikacji wspomagających pracę jednostek oświatowych (np. dziennik, arkusz oświatowy, rekrutacja, budżet itp.) lub znajomość zagadnień merytorycznych działania jednostki oświatowej,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
  • odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • zdolności interpersonalne i odporność na stres.

  - wymagania dodatkowe

  • podstawowa znajomość zasad obsługi klienta wraz z obsługą systemu informatycznego,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z integracją danych i usług,
  • mile widziana podstawowa znajomość języka SQL.

  Podstawowe obowiązki na danym stanowisku:

  • zarządzanie i administracja oprogramowaniem wspomagającym pracę użytkowników GPE,
  • monitorowanie i rozliczanie poziomu jakości świadczonych usług przez dostawcę,
  • udział w pracach rozwojowych i integracyjnych wyznaczonych aplikacji,
  • zapewnienie wsparcia użytkownikom oraz obsługa zgłoszeń użytkowników,
  • współpraca z dostawcami usług i oprogramowania w zakresie rozwiązywania problemów
  • oraz dostosowywania do przepisów prawa i modernizacji GPE,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem powierzonego oprogramowania i związanych
  • z nim baz danych,
  • wsparcie rozwoju aplikacji, testowania i przygotowywanie nowych wersji,
  • prowadzenie działań związanych z integracją danych pomiędzy różnymi aplikacjami oraz organizacja i koordynacja prac związanych z utrzymaniem wysokiej jakości i poprawności danych,
  • udział w realizacji zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej.

  Kandydatom oferujemy: 

  • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie
   na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
  • miejsce pracy: Gdańsk, 
  • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
  • dodatek stażowy, /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.
   o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
  • przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018 r. 

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim: 

  • Curriculum Vitae (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
  • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: 

  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.)”. 

  * w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji
  o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”. 

  Wzór oświadczenia do pobrania: www.gdansk.pl/praca.

  Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą
  być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą. 

  Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy: 

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne. 

  Dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Centrum Informatycznego w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres: 

  Gdańskie Centrum Informatyczne
  ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk 
  z następującą adnotacją: 
  „Nabór na stanowisko urzędnicze:
  Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista – Administrator Aplikacji
  K GCI 33/18 
  w terminie do 23.07.2018 r., decyduje data wpływu oferty.

  Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

  Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.