K GCI 01/20

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty

Główny Specjalista - Analityk Biznesowy

Gdańskie Centrum InformatyczneO firmie

Gdańskie Centrum Informatyczne

ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Gdańsk

Gdańskie Centrum Informatyczne

Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Główny Specjalista - Analityk Biznesowy (Funkcyjny)

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: K GCI 01/20

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie min. 10-letni staż pracy w tym 5 lat na podobnym stanowisku w organizacji IT w zakresie rozwoju i wdrażania systemów informatycznych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu zbierania i analizy wymagań biznesowych i systemowych,
 • umiejętność mapowania i modelowania procesów biznesowych,
 • doświadczenie w pracy zespołów projektowych w zakresie rozwoju systemów informatycznych,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji analityczno-projektowej,
 • umiejętność planowania i monitorowania zadań projektowych,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie opracowania i realizacji testów rozwiązań informatycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektury funkcjonalnej systemów IT,
 • znajomość zagadnień zarządzania finansami oraz zasad księgowości,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
 • inicjatywa, zaangażowanie i chęć rozwoju.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Planowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych z zakresu informatyzacji GMG i zarządzanie wdrożeniem zgodnie z wyznaczonym zakresem i celami.
 • Opracowywanie założeń i projektowanie rozwiązań z zakresu procesów, danych, aplikacji i technologii.
 • Analiza wymagań i potrzeb użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych.
 • Monitorowanie i analizowanie kosztów usług IT.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie analiz efektywności, ryzyka, wymagań oraz specyfikacji funkcjonalno-technicznej, procesów pracy, przepływów danych i integracji dla planowanych przedsięwzięć rozwojowych z zakresu informatyzacji.
 • Analiza problemów bieżącej eksploatacji systemów teleinformatycznych oraz projektowanie i uzgadnianie nowych rozwiązań.
 • Opracowywanie i uzgadnianie poziomów jakości i dostępności świadczonych usług IT, podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości usług.
 • Zarządzanie powierzonymi zadaniami w szczególności zarządzanie zakresem, jakością, terminem i budżetem w każdej fazie przedsięwzięcia informatycznego.
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów dokumentacji analitycznej i projektowej.
 • Sporządzanie zgodnej z obowiązującymi standardami dokumentacji w obszarze planowania i realizacji powierzonych przedsięwzięć.
 • Opracowywanie i wdrażanie metod kontrolingu projektów i przedsięwzięć z zakresu informatyzacji GMG.
 • Przygotowywanie dokumentacji i udział w realizacji zamówień publicznych w ramach wykonywanych zadań.
 • Współuczestnictwo w doborze i obsłudze dostaw środków informatycznych i informacyjnych (analiza ofert, przygotowanie i obsługa przetargów oraz umów w zakresie merytorycznym, nadzór nad realizacją dostaw i podpisanych umów).
 • Współdziałanie z otoczeniem w procesie planowania i realizowania przedsięwzięć informatycznych.
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie
  na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
 • miejsce pracy: Gdańsk, 
 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (28 KB) do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne, z siedzibą 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5.

Dane kontaktowe:

 • ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
 • tel. +48 58 768 82 88,
 • e-mail: [email protected]

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w GCI.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GCI.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku
z realizacją umów zawartych przez GCI, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne
Dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Centrum Informatycznego w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:
 Gdańskie Centrum Informatyczne
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
 
z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko urzędnicze:

Główny Specjalista – Analityk Biznesowy (Funkcyjny)
K GCI 01/20”

w terminie od dnia 13.01.2020 do dnia 28.01.2020 r., decyduje data wpływu oferty.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. 


Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Główny Specjalista - Analityk Biznesowy (Funkcyjny)Numer ref.: K GCI 01/20

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie min. 10-letni staż pracy w tym 5 lat na podobnym stanowisku w organizacji IT w zakresie rozwoju i wdrażania systemów informatycznych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu zbierania i analizy wymagań biznesowych i systemowych,
 • umiejętność mapowania i modelowania procesów biznesowych,
 • doświadczenie w pracy zespołów projektowych w zakresie rozwoju systemów informatycznych,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji analityczno-projektowej,
 • umiejętność planowania i monitorowania zadań projektowych,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie opracowania i realizacji testów rozwiązań informatycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektury funkcjonalnej systemów IT,
 • znajomość zagadnień zarządzania finansami oraz zasad księgowości,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
 • inicjatywa, zaangażowanie i chęć rozwoju.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Planowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych z zakresu informatyzacji GMG i zarządzanie wdrożeniem zgodnie z wyznaczonym zakresem i celami.
 • Opracowywanie założeń i projektowanie rozwiązań z zakresu procesów, danych, aplikacji i technologii.
 • Analiza wymagań i potrzeb użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych.
 • Monitorowanie i analizowanie kosztów usług IT.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie analiz efektywności, ryzyka, wymagań oraz specyfikacji funkcjonalno-technicznej, procesów pracy, przepływów danych i integracji dla planowanych przedsięwzięć rozwojowych z zakresu informatyzacji.
 • Analiza problemów bieżącej eksploatacji systemów teleinformatycznych oraz projektowanie i uzgadnianie nowych rozwiązań.
 • Opracowywanie i uzgadnianie poziomów jakości i dostępności świadczonych usług IT, podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości usług.
 • Zarządzanie powierzonymi zadaniami w szczególności zarządzanie zakresem, jakością, terminem i budżetem w każdej fazie przedsięwzięcia informatycznego.
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów dokumentacji analitycznej i projektowej.
 • Sporządzanie zgodnej z obowiązującymi standardami dokumentacji w obszarze planowania i realizacji powierzonych przedsięwzięć.
 • Opracowywanie i wdrażanie metod kontrolingu projektów i przedsięwzięć z zakresu informatyzacji GMG.
 • Przygotowywanie dokumentacji i udział w realizacji zamówień publicznych w ramach wykonywanych zadań.
 • Współuczestnictwo w doborze i obsłudze dostaw środków informatycznych i informacyjnych (analiza ofert, przygotowanie i obsługa przetargów oraz umów w zakresie merytorycznym, nadzór nad realizacją dostaw i podpisanych umów).
 • Współdziałanie z otoczeniem w procesie planowania i realizowania przedsięwzięć informatycznych.
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie
  na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
 • miejsce pracy: Gdańsk, 
 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (28 KB) do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne, z siedzibą 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5.

Dane kontaktowe:

 • ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
 • tel. +48 58 768 82 88,
 • e-mail: [email protected]

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w GCI.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GCI.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku
z realizacją umów zawartych przez GCI, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne
Dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Centrum Informatycznego w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:
 Gdańskie Centrum Informatyczne
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
 
z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko urzędnicze:

Główny Specjalista – Analityk Biznesowy (Funkcyjny)
K GCI 01/20”

w terminie od dnia 13.01.2020 do dnia 28.01.2020 r., decyduje data wpływu oferty.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty