Oferta pracy

Główny Specjalista do spraw: analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

plac Powstańców Warszawy 1

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji na wybranych rynkach regulowanych w szczególności rynkach usług finansowych wypracowując stanowiska organu antymonopolowego w tym zakresie ponadto prowadzi oraz współprowadzi badania rynków charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu.

 • Przygotowuje analizy ekonomiczne (w tym krótkie analizy ad hoc), szczególnie w zakresie rynków usług finansowych, wytyczne i opracowania na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji oraz wypracowania stanowisk w innych kwestiach.

 • Doradza komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji, w szczególności na rynkach usług finansowych.

 • Analizuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów w przypadku, gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku lub w sektorze gospodarki, aby zapobiec wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.

 • Opiniuje projekty decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w przygotowywaniu analiz ekonomicznych.

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: funkcjonowania rynków usług finansowych - szczególnie usług kierowanych do konsumentów; zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji; zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki; działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji i konsumentów.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy związanej z rynkami usług finansowych.

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu technik badań ekonomicznych.

 • Ukończone szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę

 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”

 • dodatki jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)

 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)

 • możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika

 • gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu

 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich

 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową

 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • owocowe wtorki

 • sala aktywności

 • udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu

 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji PKP i SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”)

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

-CV

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

-Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

-Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Aplikuj do: 10 października 2022

Aplikuj elektronicznie przez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b2a30b6a96724d179baf2272244660d0

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-WA-GS/2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 55 60 850

lub mailowego na adres: [email protected]

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace.

Dostępność

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

• Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

• Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.