Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista do spraw księgowości w Zespole Budżetu i Finansów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • opolskie

  opolskie
 • ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie we współpracy z głównym księgowym rachunkowości urzędu z zakresu budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej,

 • sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki,

 • przeprowadzanie wstępnej analizy zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • uczestniczenie w opracowywaniu planów: rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków oraz realizowanych projektów w ramach realizacji budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego,

 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie: wniosków: o płatność, wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków o wypłatę i rozliczenie zaliczki oraz przygotowywanie danych do analiz finansowych związanych z realizacją projektów w jednostce.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i podyplomowe ekonomiczne,

 • Doświadczenie zawodowe/ staż pracy: powyżej 3 lat w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • Znajomość ustawy o rachunkowości,

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej),

 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych,

 • Praktyczna znajomość: zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) oraz obsługi systemów: „NBP”, „TREZOR”, „Płatnik”, PFRON, „BGK”,

 • Umiejętność argumentowania,

 • Komunikatywność,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • Korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

To oferujemy

 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, wzrastający z każdym rokiem o 1%,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, finansowa pomoc świąteczna.

 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego.

Dostępność:

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

• Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie.

• List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/praca). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą.

• Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).

• Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

II etap – gdy do następnego etapu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 10 kandydatów, wówczas przeprowadzamy pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

• CV i list motywacyjny

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwa pracy wraz z zakresem zadań lub zaświadczenia o zatrudnieniu), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

• kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Aplikuj do: 31 maja 2022

Ofertę pracy z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.9.2022” można przesyłać:

1/ przesyłać w formie papierowej w zamkniętej kopercie lub składać w sekretariacie (II piętro) na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

al. Jana Matejki 6

50-333 Wrocław

2/ na ePUAP

3/ na adres e-mail: [email protected]

• Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2022

• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu