Oferta pracy

Główny specjalista do spraw: sieci teleinformatycznych w Wydziale Eksploatacji ESPO, Departament Poboru Opłat Drogowych

Ministerstwo FinansówO firmie

Ministerstwo Finansów

Świętokrzyska 12

Warszawa

Ogłoszenie nr 79926 /18.06.2021 r.

Ważne do: 1 lipca  2021 r.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nabór zdalny

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

 

 

Dołącz do nas jako:

główny specjalista do spraw: sieci teleinformatycznych
w Wydziale Eksploatacji ESPO, Departament Poboru Opłat Drogowych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

 

 
 
 

Osoba na tym stanowisku:

 • Analizuje procesy biznesowe w kontekście wykorzystania rozwiązań związanych z administrowaniem sieciami teleinformatycznymi w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO).
 • Wykonuje prace związane z monitorowaniem funkcjonowania elementów infrastruktury teleinformatycznej zlokalizowanych w Miejscach Obsługi Klienta (MOK), sieci transmisji danych KSPO przewodowej i bezprzewodowej oraz urządzeń kontrolnych w obszarze infrastruktury teleinformatycznej w Mobilnych Jednostkach Kontrolnych (MJK).
 • Optymalizuje procesy eksploatacji i utrzymania oraz monitorowania infrastruktury przydrożnej KSPO w zakresie dostosowania w Centrum Informatyki Resoru Finansów (CIRF) oraz zapewnienia integralności transmisji i przetwarzania danych w KSPO.
 • Wytwarza oraz uzupełnia dokumentację administracyjną związaną z obszarem sieci teleinformatycznych oraz funkcjonowaniem, utrzymaniem i rozwojem rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Dokonuje zmian i modyfikacji w funkcjonowaniu infrastruktury sieci transmisji danych KSPO w zakresie dostosowania w CIRF oraz zapewnienia integralności transmisji i przetwarzania danych w KSPO.
 • Bierze udział w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego.
 • Realizuje, monitoruje oraz nadzoruje działania utrzymaniowe, w tym zarządza, rejestruje oraz reaguje i rozwiązuje incydenty, awarie oraz problemy w funkcjonowaniu KSPO, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki wewnętrzne.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze sieci teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość technologii oraz rozwiązań VPN
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN/VLAN
 • Znajomość zagadnień projektowania środowisk testowych
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem skryptów/ACL
 • Znajomość metodologii ITIL
 • Znajomość Network Node Manager
 • Znajomość rozwiązań CISCO
 • Umiejętność konfiguracji przełączników
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń klasy UTM
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Znajomość rozwiązań FortiNet Juniper, Extreme NET – WORKS
 • Znajomość systemów bezpieczeństwa, w tym IPS, DLP
 • Znajomość łączności satelitarnej
 • Umiejętność konfiguracji systemów Linux/Unix w zakresie usług sieciowych
 • Umiejętność technologii oraz rozwiązań VOIP

Co oferujemy/benefity:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym ( połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w gmachu MF)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonała lokalizacja urzędu w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

 

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Jeśli jesteś zainteresowany, dowiedz się więcej i aplikuj online!

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,79926,v7

 

Aplikuj do 1 lipca 2021 r.

Nie czekaj, aplikuj!

(Oferty można składać tylko w sposób określony w treści ogłoszenia)

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Ogłoszenie archiwalne