Główny Specjalista ds. Administracyjnych w Dziale Administracyjnym

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Grafika górna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko 

główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Miejsce pracy: Warszawa
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Liczba etatów: 1
 
Opis stanowiska:
 • Zarządzanie nieruchomościami Instytutu, w tym udział w przygotowaniu procesów inwestycyjnych i remontowych.
 • Wdrażanie, kontrola procedur związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami.
 • Sporządzanie planów zakupów majątku, materiałów, wyposażenia, usług oraz remontów i inwestycji.
 • Bieżąca kontrola kosztów, koordynacja i rozliczanie z realizacji zadań w zakresie obsługi administracyjnej.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedur zamówień publicznych w ramach obsługi administracyjnej.
 • Nadzór nad prowadzeniem właściwej dokumentacji zakupu i inwentaryzacji środków trwałych.
 • Nadzór i koordynacja nad realizacją i rozliczaniem umów przez firmy zewnętrzne.
 • Współpraca z organami administracji publicznej oraz firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej.
 • Wyszukiwanie programów i składanie wniosków na dotacje celowe (np. remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków).

Wymagania:

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Dobra znajomość Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych oraz wiedza z zakresu Zamówień Publicznych;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność oraz rzetelność w ich realizacji;
 • Inicjatywa, pomysłowość, umiejętność szukania i proponowania nowych rozwiązań;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, PowerPoint, Excel);
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Mile widziana znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa, Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 
Osobiście: w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 7:00–15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Rekrutacja na stanowisko główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 
Za pomocą przycisku "Aplikuj na stanowisko".

Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 r. do godziny 12:00

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 459 2133;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Sekcji ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 
Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
 
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
Grafika dolna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko 

główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Numer ref.: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Liczba etatów: 1
 
Opis stanowiska:
 • Zarządzanie nieruchomościami Instytutu, w tym udział w przygotowaniu procesów inwestycyjnych i remontowych.
 • Wdrażanie, kontrola procedur związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami.
 • Sporządzanie planów zakupów majątku, materiałów, wyposażenia, usług oraz remontów i inwestycji.
 • Bieżąca kontrola kosztów, koordynacja i rozliczanie z realizacji zadań w zakresie obsługi administracyjnej.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedur zamówień publicznych w ramach obsługi administracyjnej.
 • Nadzór nad prowadzeniem właściwej dokumentacji zakupu i inwentaryzacji środków trwałych.
 • Nadzór i koordynacja nad realizacją i rozliczaniem umów przez firmy zewnętrzne.
 • Współpraca z organami administracji publicznej oraz firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej.
 • Wyszukiwanie programów i składanie wniosków na dotacje celowe (np. remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków).

Wymagania:

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Dobra znajomość Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych oraz wiedza z zakresu Zamówień Publicznych;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność oraz rzetelność w ich realizacji;
 • Inicjatywa, pomysłowość, umiejętność szukania i proponowania nowych rozwiązań;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, PowerPoint, Excel);
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Mile widziana znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa, Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 
Osobiście: w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 7:00–15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Rekrutacja na stanowisko główny specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 
Za pomocą przycisku "Aplikuj na stanowisko".

Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 r. do godziny 12:00

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 459 2133;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Sekcji ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 
Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
 
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Ogłoszenie archiwalne