Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38/42

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Osoba na tym stanowisku przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe,

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych,

 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • znajomość metodyki projektowej Prince 2,

 • umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • kultura osobista,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,

 • pracę przy budowie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) powstającej w ramach podpisanego przez nas porozumienia z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, która ma pomóc w walce ze smogiem, jest istotna dla życia i zdrowia obywateli,

 • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym i zaangażowanym zespole eksperckim,

 • szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej

 • praca w samym centrum miasta na ul. Kruczej 38/42 w Warszawie,

 • ruchomy czas pracy,

 • możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy,

 • pomieszczenie na rowery na terenie urzędu,

 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem,

 • pokój pracy dla rodzica z dzieckiem,

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

 • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport),

 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania zgłoszeń

• Dokumenty należy złożyć do: 12.08.2022 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

• Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 103285”.

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: [email protected]

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

___________________________________________________

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

_________________________________________________

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Analiz Biznesowych

miejsce pracy: Warszawa

Zajmujesz się modelowaniem i analizą procesów biznesowych, posiadasz wiedzę na temat informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz doświadczenie przy realizacji zadań analitycznych?

Aplikuj o stanowisko w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych

Przewiń do profilu firmy