Oferta pracy

Główny Specjalista ds. analiz wynagrodzeń w Wydziale Naliczania Płac, Biuro Dyrektora Generalnego

Ministerstwo FinansówO firmie

Ministerstwo Finansów

Świętokrzyska 12

Warszawa

Ogłoszenie nr 77970/ 07.05.2021

Ważne do:   17.05.2021 r.

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nabór częściowo zdalny

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

 

 

Dołącz do nas jako:

Główny specjalista
ds. analiz wynagrodzeń w Wydziale Naliczania Płac, Biuro Dyrektora Generalnego

 

 
 
 

Osoba na tym stanowisku:

 • Opisuje procesy płacowe i opracowuje analizy i rekomendacje w zakresie ich optymalizacji, w tym wskazuje zależności pomiędzy procesami płacowymi, a innymi procesami realizowanymi w Biurze.
 • Projektuje wzory raportów i szablonów dokumentów w systemie KOMA eHR. Programuje funkcje niezbędne przy tworzeniu tych raportów oraz projektowanie innych narzędzi informatycznych niezbędnych przy naliczaniu wynagrodzeń, rozliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie kadrowo-płacowym, w tym finansowanych z Funduszy Strukturalnych.
 • Sporządza raporty, zestawienia i analizy, na podstawie danych z systemu KOMA eHR, dotyczących stanu i zmian w wynagrodzeniach pracowników MF na potrzeby wydziału, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie oraz wnioski o udzielenie informacji publicznej.
 • Monitoruje przepisy prawa i proponuje zmiany dostosowawcze w zakresie procesów płacowych.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administrowaniu systemem płacowym lub budowaniu raportów danych w systemie płacowym
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych Oracle i MS Access
 • Znajomość języka programowania SQL
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka lub ekonomia lub finanse
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w naliczaniu płac
 • Znajomość programów informatycznych KOMA eHR i EZD
 • Znajomość języka programowania Visual Basic for Applications

Co oferujemy/ benefity:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą w gmachu MF)
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

 

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, dowiedz się więcej i aplikuj online!

Aplikuj do 17 maja 2021 r.

Nie czekaj, aplikuj!

(Oferty można składać tylko w sposób określony w treści ogłoszenia)

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Ogłoszenie archiwalne