Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Architektury

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38/42

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Osoba na tym stanowisku identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,

 • bierze udział w definiowaniu procesów biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • tworzy lub weryfikuje dokumentację architektury systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,

 • prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów,

 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki, w tym doświadczenie w zastosowaniu technologii baz danych (SQL i NoSQL),

 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: rozwiązań sieciowych, zagadnień SOA, UML oraz narzędzi projektowych m. in. Enterprise Architect, a także zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem, technologii baz danych (SQL i NoSQL), standardów bezpieczeństwa dla aplikacji webowych i usług,

 • umiejętność tworzenia architektury systemu według koncepcji MDA,

 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • umiejętności analityczne,

 • kreatywność,

 • kultura osobista,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego – preferowane z zakresu informatyki,

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

 • znajomość metodyki projektowej Prince 2.

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,

 • pracę przy budowie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) powstającej w ramach podpisanego przez nas porozumienia z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, która ma pomóc w walce ze smogiem, jest istotna dla życia i zdrowia obywateli,

 • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym i zaangażowanym zespole eksperckim,

 • szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej

 • praca w samym centrum miasta na ul. Kruczej 38/42 w Warszawie,

 • ruchomy czas pracy,

 • możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy,

 • pomieszczenie na rowery na terenie urzędu,

 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem,

 • pokój pracy dla rodzica z dzieckiem,

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

 • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport),

 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

• Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2022 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

• Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 101710”.

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: [email protected]

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przewiń do profilu firmy