Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

Sąd Apelacyjny we WrocławiuO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400) w zw. z art. 3 „b" ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko

głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa IT
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu


Liczba wolnych stanowisk pracy:   1 - w pełnym wymiarze etatu.

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

Opis stanowiska:

 • opracowywanie, rozwój i aktualizacja polityk i procedur systemu zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w zakresie IT;
 • opracowywanie rekomendacji i udział w tworzeniu standardów bezpieczeństwa, w tym konfiguracji w zakresie zabezpieczeń systemów;
 • inicjowanie i wdrażanie procesów ciągłego doskonalenia i dostosowywania infrastruktury oraz usług IT do zmieniających się potrzeb organizacji;
 • współpraca w analizie wykrytych zagrożeń i obsłudze incydentów bezpieczeństwa;
 • opiniowanie wdrażanych rozwiązań i usług w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi;
 • rozwijanie systemu monitoringu bezpieczeństwa;
 • współpraca przy rozwoju narzędzi badania podatności;
 • prowadzenie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa oraz asysta w zewnętrznych audytach bezpieczeństwa,
 • współpraca z kadrą IT; 
 • dokumentowanie wyników pracy;
 • proponowanie działań optymalizacyjnych

Wymaganie niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia; 
 • minimum 2 (dwa) lata doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z IT, bezpieczeństwem IT, zarządzaniem ryzykiem lub audytem;
 • umiejętność samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność posługiwania się i rozumienia pojęć z zakresu IT oraz bezpieczeństwa IT;
 • znajomość:
 1. systemów klasy SIEM,
 2. systemów monitorowania sieci,
 3. metod zapobiegania zagrożeniom i atakom sieciowym,
 4. systemów klasy FW, IPS/IDS, WAF, Anti-DDoS, WEB filtering, NAC, EDR, AV,
 5. umiejętności tworzenia scenariuszy oraz korelacji zdarzeń bezpieczeństwa,
 6. aktywność i inicjatywa do wprowadzania usprawnień w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • komunikatywność, umiejętność pracy z inżynierami i administratorami systemów oraz pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • zdolności analityczne;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • chęć do nauki i podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej;
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wysoka kultura osobista;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);     

Informacje o konkursie oraz wymagane dokumenty niezbędne przy rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność monitorowania pracy kilkuosobowego zespołu inżynierów systemowych/administratorów aplikacji/administratorów sieci;
 • znajomość rozwiązań wspierających monitorowanie bezpieczeństwa;
 • znajomość standardów audytu IT;
 • znajomość norm ISO/IEC dot. bezpieczeństwa informacji (w szczególności z rodziny ISO 27000)
 • znajomość ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369)
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247)
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 • znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)
 • znajomość ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141).

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole;
 • udział w ciekawych projektach informatycznych, w tym projektach ogólnokrajowych i międzynarodowych;
 • dostęp do bieżących informacji o najnowszych trendach i przypadkach naruszania bezpieczeństwa IT;
 • możliwość współpracy z doświadczonymi podmiotami z branży bezpieczeństwa IT;
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji i nabycia unikalnego doświadczenia;
 • rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu bezpieczeństwa IT.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy