Oferta pracy

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa

Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoO firmie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38/42

Warszawa

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Prawnym

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Krucza 38/42

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań osoby na tym stanowisku:

 • nadzoruje proces projektowania mechanizmów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • przygotowuje analizy, ekspertyzy oraz koncepcje technicznych rozwiązań dotyczących systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • analizuje problemy bezpieczeństwa dotyczące systemów teleinformatycznych oraz monitoruje aplikacje systemowe systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach tych projektów,
 • tworzy i wdraża polityki i procedury związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • dokonuje analiz przy wdrażaniu nowych systemów teleinformatycznych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • bierze udział w audytach i kontrolach oraz testach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa technologii chmurowych (Azure, AWS) oraz rozwiązań wykorzystujących modele IaaS, Paas, SaaS,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów IT,
 • znajomość standardów dbałości o bezpieczeństwo IT (CNIST, ISO27001, PCI DSS),
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub studia wyższe lub podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej), ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu technologii sieciowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2021 r.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 72455”.

Ogłoszenie archiwalne