Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa

Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoO firmie

4 2164 826 brutto / mies.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38/42

Warszawa

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa

Zajmujesz się tematyką cyberbezpieczeństwa, posiadasz wiedzę na temat aktualnych trendów i zagrożeń oraz masz doświadczenie w obszarach bezpieczeństwa systemów operacyjnych i rozwiązań chmurowych, wdrażania i zarządzania architekturą bezpieczeństwa sieciowego?

 

Aplikuj o stanowisko w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
w Departamencie Prawnym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu,
 • pracę przy budowie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) powstającej w ramach podpisanego przez nas porozumienia z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, która ma pomóc w walce ze smogiem, jest istotna dla życia i zdrowia obywateli,
 • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym i zaangażowanym zespole eksperckim,
 • szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej,
 • praca w samym centrum miasta na ul. Kruczej 38/42 w Warszawie,
 • możliwość pracy zdalnej z mobilnym wyposażeniem,
 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • pomieszczenie na rowery na terenie urzędu,
 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem,
 • pokój pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport),
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia dpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • nadzoruje proces projektowania mechanizmów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • przygotowuje analizy, ekspertyzy oraz koncepcje technicznych rozwiązań dotyczących systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • analizuje problemy bezpieczeństwa dotyczące systemów teleinformatycznych oraz monitoruje aplikacje systemowe systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach tych projektów,
 • tworzy i wdraża polityki i procedury związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • dokonuje analiz przy wdrażaniu nowych systemów teleinformatycznych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • bierze udział w audytach i kontrolach oraz testach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych
  w projektach finansowanych ze środków POPC.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa technologii chmurowych (Azure, AWS) oraz rozwiązań wykorzystujących modele IaaS, Paas, SaaS,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów IT,
 • znajomość standardów dbałości o bezpieczeństwo IT (CNIST, ISO27001, PCI DSS),
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub studia wyższe lub podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 01.02.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 73193”.

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6 %.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
(z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy