Oferta pracy

Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Kadr i Organizacji

Urząd Miejski w Gdańsku

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 
 
Prezydent Miasta Gdańska
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Kadr i Organizacji

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2- letni staż pracy w służbie bhp lub wykształcenie wyższe i min. 6-letni staż pracy w służbie bhp;
 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp;
 • znajomość przepisów: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie BHP, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku ochrona p.poż;
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń;
 • zdolności organizacyjne i komunikacyjne;
 • systematyczność, dokładność.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bhp w Urzędzie;
 • bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;
 • sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania możliwym zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, w drodze do lub z pracy pracowników, praktykantów, stażystów oraz chorobami zawodowymi pracowników;
 • prowadzenie ewidencji atestów na odzież roboczą i ochronną, sporządzanie zbiorczych zestawień oraz rozliczanie ekwiwalentu za jej pranie;
 • współdziałanie ze społeczną inspekcja pracy, zakładową organizacją związkową oraz państwowymi instytucjami kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie;
 • współudział w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie bhp;
 • planowanie i organizowanie szkoleń okresowych bhp;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu regulaminu pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji nowo zatrudnionych pracowników;
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 • współdziałanie we społecznym inspektorem pracy oraz Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz podejmowanych przez Prezydenta przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • sporządzanie zestawień dotyczących wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej;
 • przydzielanie i dostarczanie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy lub na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
  /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
  sporadycznie konieczność pracy w innych godzinach i dniach niż przewidziane w Regulaminie pracy
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie związana z wykonywanymi obowiązkami,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3800,00 – 4600,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy
  /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/
 • dodatek funkcyjny
  /zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku/
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2021 r.
 Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:
 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne do pracy na stanowisku, otrzymają zaproszenie do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. O szczegółach organizacyjnych osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane z wyprzedzeniem. 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:
- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
- tel. +48 58 524-45-00,
- e-mail: [email protected]
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.
 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 
5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 
a) w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 
c) dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 
d) dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 
6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji.
 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
9. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
z następującą adnotacją:
 
„nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Kadr i Organizacji
K  87/21"
 

                  w terminie od  29.07.2021 r. do 12.08.2021 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 
Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 
Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne