Oferta pracy

Główny specjalista ds. informatycznych w Biurze Organizacyjno-Finansowym

Urząd Zamówień PublicznychO firmie

Urząd Zamówień Publicznych

Postępu 17A

Warszawa

Ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 
Dołącz do nas jako:
Główny specjalista ds. informatycznych w Biurze Organizacyjno-Finansowym

Wymiar etatu: 1, liczba stanowisk pracy: 1

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • administruje siecią informatyczną Urzędu, w tym kontroluje pracę urządzeń sieciowych, monitoruje środowisko teleinformatyczne, identyfikuje ryzyka i zagrożenia oraz reaguje na awarie i zgłoszenia w tym obszarze,
 • koncepcyjnie opracowuje rozwiązania informatyczne oparte na nowych technologiach usprawniających bezpieczeństwo i funkcjonowanie Urzędu oraz opracowuje i aktualizuje procedury wewnętrzne dot. obszaru właściwości Wydziału Informatycznego,
 • administruje systemami informatycznymi, wdraża systemy i narzędzia informatyczne oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
 • współpracuje technicznie z podmiotami realizującymi na rzecz Urzędu projekty informatyczne oraz nadzoruje ich prawidłową realizację w powierzonym zakresie,
 • dokonuje analizy potrzeb Urzędu w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia publicznego z obszaru IT,
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przenośnych nośników danych,
 • prowadzi szkolenia i instruktaż dla pracowników z zakresu obsługi komputera i aplikacji będących
  w posiadaniu Urzędu,
 • instaluje sprzęt komputerowy i oprogramowanie na poszczególnych stanowiskach pracy, monitoruje poprawność działania tego sprzętu i usuwa bieżące usterki.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie wyższe,
 • powyżej 3 lat doświadczenie w obszarze informatycznym,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznych oraz posługiwania się anglojęzycznymi stronami internetowymi,
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows,
 • wiedza o lokalnych sieciach informatycznych i bezpieczeństwie w Internecie,
 • znajomość rozwiązań opartych na Active Directory,
 • znajomość zagadnień baz danych, takich jak Microsoft SQL Server, MySQL,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych lub technicznych,
 • doświadczenie w obsłudze serwerów WWW, MTA, DNS, DHCP i serwerów plików,
 • doświadczenie w zakresie implementacji i utrzymania bezpieczeństwa systemowego i teleinformatycznego sieci,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
 • podstawowa wiedza z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Co oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • możliwość dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
 • miłą atmosferę pracy.

Dostępność

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • kontakty z klientem zewnętrznym,
 • zagrożenie korupcją,
 • miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest 5 wind,
 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważamy datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych),
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Skorzystaj z przygotowanego wzoru https://uzp.bip.gov.pl/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-uzp.html
 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
 • oferty odrzucone komisyjnie zniszczymy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna ofert,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane powyżej 3 lat doświadczenie w obszarze informatycznym (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie
  w wymaganym obszarze i czas jego trwania),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego
  z zakresu nauk ścisłych lub technicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w obsłudze serwerów WWW, MTA, DNS, DHCP i serwerów plików,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w zakresie implementacji i utrzymania bezpieczeństwa systemowego i teleinformatycznego sieci,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Terminy i miejsce składania dokumentów:

Ogłoszenie archiwalne