Ta oferta pracy jest nieaktualna od 35 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. kasowo - księgowych

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 13.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Miejski Zarząd Usług Komunalnych

  Numer naboru DO/4/2019
   
  Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. kasowo - księgowych na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12 w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Główny Specjalista ds. kasowo - księgowych

  Miejsce pracy: Gliwice
   

  Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

  • Organizacja, koordynacja i kontrola pracy zespołu kasowo – księgowego Giełdy.
  • Nadzór i kontrola operacji kasowych Giełdy, rozliczeń z klientami, bankami i Urzędem Miejskim, przygotowanie gotówki i dokumentów do konwoju.
  • Współpraca z Główną Księgową.
  • Wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzór i kontrola nad terminami ich wystawiania, treścią i obiegiem.
  • Bieżąca obsługa kasy Giełdy, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie innych czynności związanych
   z obrotem gotówkowym.
  • Nadzór nad właściwym i terminowym przechowywaniem zaliczek oraz ich rozliczeniem.
  • Nadzór, kontrola i rozliczanie biletów opłat targowych Urzędu Miasta Gliwice.
  • Nadzór, kontrola i rozliczanie poborców opłat z pobranych biletów opłat targowych oraz utargów.
  • Przygotowywanie danych analitycznych dla kierownika Giełdy.

  Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej cztery lata stażu pracy na podobnym stanowisku (udokumentowane kserokopią zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
  3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office).
  8. Znajomość aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 z późn. zm.)
  • Zarządzenie nr PM-5003/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Giełdy Samochodowej.
  • Uchwała XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19.05.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
  • Uchwała XXXVI/785/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały
   w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej 

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub rachunkowość

  Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

  Sumienność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

  Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

  1. Praca w budynku Giełdy samochodowej przy ul. Błonie 12 w Gliwicach, na I piętrze.
  2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  3. Obsługa urządzeń biurowych.
  4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
  5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
  6. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny)
  7. Praca w stresie, pod presją czasu.
  8. Praca według harmonogramu ustalonego przez kierownika Giełdy samochodowej (również
   w soboty, niedziele i święta)
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
  • życiorys zawodowy,
  • kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

   
   

  Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
  z tłumaczeniem.
  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
   
  Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone
  w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt.1-5) zostanie opublikowany na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
   
  Planowany termin testu merytorycznego, informatycznego i rozmowy kwalifikacyjnej - 26 czerwca 2019r. od godz. 8:00
   
  Dodatkowe informacje:
  • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
  • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • treść uchwały Rady Miasta Gliwice znajduje się na stronie internetowej http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,
  • treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice znajduje się na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,
  • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory w treści ogłoszenia o naborze,
  • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
   w Gliwicach jest dostępny na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory w treści ogłoszenia o naborze oraz w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,
  • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
   w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.