Ta oferta pracy jest nieaktualna od 206 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
  Wymiar etatu: 1,00
  Liczba stanowisk pracy: 1
   
  Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

  Główne obowiązki:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyznaczania przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej i nakładanie na tego przedsiębiorcę/przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie występowania skutecznej konkurencji; w przypadku stwierdzenia skutecznej konkurencji opracowywanie rozstrzygnięcia w tej sprawie;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia innych środków regulacyjnych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
  • uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych,
   jak i wspólnotowych z zakresu telekomunikacji i konkurencji;
  • współpracowanie z Komisją Europejską oraz organami regulacyjnymi innych państw UE w zakresie regulacji rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych;
  • uczestnictwo w pracach grup roboczych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zespołach projektowych;
  • udostępnianie podmiotom, na ich wniosek, informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, w ramach dostępu do informacji publicznej.

  Warunki pracy:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  • wyjazdy w delegacje służbowe krajowe i zagraniczne;
  • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
  • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
  • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe prawnicze;
  • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub telekomunikacji;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne;
  • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce, oceny sytuacji panującej
   na danym rynku właściwym;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • życiorys/CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
  • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  Terminy i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego
  lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Biuro Administracji

  ul. Giełdowa 7/9

  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „Główny specjalista DR/SMP/7”

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres:
  https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
  www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Inne informacje:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.


  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.


  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.


  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


  Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/


  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  • test wiedzy;
  • test językowy;
  • test kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]