Oferta pracy

Główny specjalista ds. ochrony danych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i ProkuraturyO firmie

 • Przy Rondzie 5
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Przy Rondzie 5

Kraków

Główny specjalista ds. ochrony danych

Aplikacje przyjmowane są jedynie w wersji papierowej złożonej lub przesłanej do KSSiP

(funkcja: Inspektor Ochrony Danych)

Miejsce pracy: Kraków
Wymiar etatu: 3/5
Liczba stanowisk: 1    
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Główne obowiązki:

 • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych dokumentów, procedur i zaleceń dla przetwarzania danych, a także bieżące informowanie kierownictwa o wnioskach.
 • Przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowywanie sprawozdań i zaleceń dla kierownictwa.
 • Informowanie pracowników oraz współpracowników o ich obowiązkach wynikających
  z przepisów o ochronie danych oraz przyjmowanie od nich oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Informowanie kierownictwa o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych,
  w tym aktywne doradzanie, jakie działania powinny być podejmowane.
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń kierownictwu.
 • W przypadku konieczności przeprowadzania oceny skutków, aktywne wspieranie kierownictwa w jej realizacji.
 • Organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych z ochrony danych osobowych.
 • Bieżące doradzanie oraz podnoszenie świadomości osób przetwarzających danych, dla których administratorem jest KSSiP lub które zostały jej powierzone.
 • Doradzanie w kwestiach związanych z powierzeniem danych.
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądanie i udzielanie odpowiedzi.
 • Wsparcie administratora oraz pracowników w realizacji żądań osób, których dane dotyczą.
 • Monitorowanie udostępnień danych osobowych, w tym wydawanie opinii w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Aktywne wsparcie kierownictwa w przypadku naruszenia poufności poprzez przygotowanie odpowiednich zaleceń działań, określenie poziomu ryzyka dla naruszenia praw i wolności, przeprowadzenie audytu, wsparcie przy zgłoszeniu naruszenia oraz udzielaniu wyjaśnień z tym związanych.
 • Aktywne włączenie się we wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Nadzór nad aktualnością dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym proponowanie nowych procedur.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 5-letni udokumentowany staż pracy wynikający ze stosunku pracy,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i wymagań związanych z  RODO oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym
  z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w odpowiednim zakresie,
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji,
 • Umiejętności analityczne, w tym identyfikacji ryzyk, tworzenia rejestrów i baz danych

Wymagania pożądane:

 • Preferowane wykształcenie: prawnicze lub ekonomiczne,
 • Udokumentowane doświadczenie związane z RODO w wymiarze sprawiedliwości, szkolnictwie wyższym.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu koniecznego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne
  i skarbowe
  ,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpis pod klauzulą informacyjną – kandydat do pracy)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymogu dodatkowego w zakresie wykształcenia/doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane oświadczenia i informację zawierające własnoręczne podpisy, prosimy składać według wzorów zamieszczonych na stronie internetowej www.kssip.gov.pl w zakładce: Oferty pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia  1 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu) ofert spełniających wymogi określone w powyższym ogłoszeniu na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Dział Zarządzania Kadrami: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 lub ich osobiste składanie w Kancelarii Ogólnej KSSiP w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Rekrutacja – Inspektor Ochrony Danych.

Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać wyłącznie telefonicznie
w Dziale Zarządzania Kadrami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tel. 517-093-553 w godz. 8:00 – 15:00.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w dokumentach aplikacyjnych).

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia praktycznego weryfikacji wiedzy i wymaganych umiejętności.

 

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty mogą zostać zwrócone na pisemny wniosek kandydata, w terminie do 3 miesięcy od dnia składania ofert.

Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie w/w terminu.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy