Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że; Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl. W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.; WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia. WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację. WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Główny Specjalista ds. Oprogramowania

Warszawska Spółdzielnia MieszkaniowaO firmie

 • Elbląska 14, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 09 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Serwisowanie sprzętu komputerowego (urządzeń peryferyjnych) oraz sieci informatycznej

 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych systemem informatycznym

 • Konfigurowanie i administrowanie sieciami, UTM, firewall (LAN, WAN) – TCP/IP

 • Prowadzenie aktualnej dokumentacji dot. konfiguracji i administrowania sprzętem oraz sieciami LAN i WAN

 • Administrowanie powierzonymi systemami bazodanowymi (MS SQL, Firebird, Oracle)

 • Administracja stronami WWW (Joomla,Wordpress)

 • Nadzór nad legalizacją oprogramowania oraz inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania,

 • Nadzór nad centralną archiwizacją danych komputerowych (backupy – Acronis, Synology, Veeam)

 • Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego

 • Nadzór nad prawidłowością archiwizowania i składowania danych komputerowych na stanowiskach operatorów systemów,

 • Modernizacja, wdrażanie nowych technologii mających na celu usprawnienie działania istniejących rozwiązań w zakresie zadań powierzonych

 • Planowanie rozwoju sieci komputerowej adekwatnie do potrzeb WSM i rozwoju technologii, w tym prognozowanie zapotrzebowania na środki finansowe na rozwój oraz niezbędne do utrzymania sprawności sieci komputerowej

 • Administrowanie serwerami i urządzeniami aktywnymi pracującymi w sieciach WSM (AD, MS Exchange, WSUS)

 • Administrowanie zwirtualizowanymi systemami operacyjnymi (Hyper-V, VMware)

 • Nadzorowanie uprawnień i poprawności działania Papirus SQL, Comarch ERP Optima oraz innych aplikacji bazodanowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe

 • Staż min. 3 lata na podobnym stanowisku

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna