Oferta pracy
K-1102-64/21
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail [email protected] • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. • Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na potrzeby dalszej rekrutacji Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (zgodnie z zakresem realizowanych zadań) moich danych osobowych, zgromadzonych w procesie rekrutacji, w toczącym się postępowaniu konkursowym nr …..........…. na stanowisko ……………………………………….…………………….. w celu wykorzystania ich do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszych rekrutacji. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami, które zawarte są w Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na pracownika dołączonej do ogłoszenia o konkursie. Mam świadomość możliwości wycofania udzielonej zgody w stosunku do danych, przekazanych na potrzeby dalszych rekrutacji, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. …………………………… (miejscowość, data) …….……………………… (czytelny podpis kandydata)

Główny specjalista ds. programowania w języku ABAP

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

7 00010 000 brutto / mies.
 • Energetyczna 4, Krzyki, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • ważna jeszcze 7 dni
  do: 07 gru 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Energetyczna 4

Krzyki

Wrocław

Technologie, których używamy

Wymagane

 • ABAP

 • SAP

Mile widziane

 • SAP HANA

O projekcie

Oddział Finansowy ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną zajmującą się utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu firmy SAP SE, którego głównymi użytkownikami są pracownicy oddziałów wszystkich sądów powszechnych w całej Polsce. ZSRK jest również zintegrowany z innymi systemami wspierającymi działalność merytoryczną wydziałów sądownictwa powszechnego oraz resortu sprawiedliwości. Zespół ZSRK rozwija i wprowadza nowe technologie oparte na rozwiązaniach dostarczanych przez firmę SAP SE m.in. baza danych HANA2, aplikacja FIORI, Sap Analytics Cloud, a w przyszłości S/4HANA.

Twój zakres obowiązków

 • prace programistyczne w obszarze deweloperskim ZSRK przy współudziale administratorów modułowych,

 • diagnozowanie i rozwiązywanie nieprawidłowości w działaniu kodu ABAP w systemie ZSRK,

 • implementacja rozszerzeń standardowej funkcjonalności systemu,

 • opiniowanie wydawanych not SAP,

 • optymalizacja kodu pod względem wydajności,

 • wsparcie przy testach funkcjonalnych,

 • wsparcie zespołu w obsłudze zgłoszeń serwisowych,

 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie ustalania zmian programistycznych,

 • sporządzanie dokumentacji technicznej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe II-stopnia,

 • bardzo dobra znajomość języka programowania ABAP,

 • przynajmniej trzyletnia praktyka programistyczna w języku ABAP,

 • udział w przynajmniej dwóch projektach wdrożeniowych SAP w roli programisty ABAP,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodą komunikację podczas spotkań projektowych.

Mile widziane

 • posiadanie wiedzy o procesach w poszczególnych modułach biznesowych SAP,

 • posiadanie wiedzy z innych technik programowania w SAP,

 • znajomość technologii SAP HANA.

To oferujemy

 • możliwość pracy na oprogramowaniu firmy SAP i zdobycie doświadczenia zawodowego na największym zintegrowanym systemie informatycznym rachunkowości i kadr w Polsce (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników końcowych),

 • udział w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji,

 • pracę w doświadczonym i miłym zespole, realizującym nowe interesujące projekty,

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne wynikające z zatrudnienia w sądzie (m.in. „13” pensja, dofinansowanie wypoczynku, kultury i sportu, kurs językowy).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2020.2072) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U.2014. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 z późn.zm.).

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu

Przewiń do profilu firmy

Kandydat składa następujące dokumenty:

• list motywacyjny oraz CV,

• oświadczenie o posiadanym wykształceniu (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu),

• oświadczenie o posiadanej wymaganej praktyce programistycznej i udziałach w projektach wdrożeniowych,

• oświadczenie o posiadanych umiejętnościach języka angielskiego,

• oświadczenie kandydata dotyczące:

a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) nieposzlakowanej opinii,

c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego,

f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

g) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika (treść klauzuli umieszczona poniżej).

Wszelkie informacje oraz załączniki znajdą Państwo na stronie internetowej https://wroclaw.sa.gov.pl/ w zakładce „Oferty Pracy”.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 07 grudnia 2021 r.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

• Bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;

• Drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

* W przypadku wysłania dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, najpóźniej dzień przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu do Biura Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4.

• Drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty w formie papierowej należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na głównego specjalistę ds. programowania w języku ABAP w O/ZSRK"

Na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Konkurs składa się z następujących etapów:

• etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń,

• etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna (w zależności od sytuacji COVID-19 w kraju przeprowadzona stacjonarnie lub w formie wideokonferencji), w tym praktyczny sprawdzian umiejętności.

Informacje dodatkowe:

• Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).

• Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

• Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone.

• Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 49 i 71 798 77 31.

• Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.