Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wspierania pracowników delegatur w obszarze nadzoru rynku wyrobów w Wydziale Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
   

  Główny specjalista ds. prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wspierania pracowników delegatur w obszarze nadzoru rynku wyrobów w Wydziale Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli.

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1
   
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


  Adres urzędu: 
  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

   

  Warunki pracy:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
  • praca w pokoju, który jest klimatyzowany.

  Główne obowiązki:

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, które wprowadziły do obrotu wyroby niezgodne z wymaganiami oraz współpraca w tym zakresie z organami nadzoru rynku w innych krajach Unii Europejskiej oraz z delegaturami UKE, które prowadziły działania kontrolne;
  • prowadzenie i aktualizacja listy wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami zamieszczonej na stronie internetowej UKE i na portalu rządowym https://danepubliczne.gov.pl/;
  • udzielanie wsparcia pracownikom delegatur UKE w zakresie oceny zgodności wyrobów oraz w zakresie sporządzania opinii dla organów celnych, dotyczących oceny czy zgłoszony wyrób podlega wymaganiom dyrektyw EMC, RED, ErP;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie właściwości wydziału;
  • rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących wykonywanych przez UKE zadań w zakresie kontroli wyrobów;
  • monitorowanie sprzedaży wyrobów za pośrednictwem Internetu, a w szczególności: współpraca z portalami internetowymi w tym zakresie, podejmowanie działań w celu usunięcia aukcji internetowych oferujących wyroby niezgodne, podejmowanie działań celem identyfikacji podmiotów wprowadzających wyroby niezgodne i podjęcia wobec nich działań zmierzających do przeciwdziałania temu procederowi, a także analiza rynku internetowego oraz przygotowywanie wniosków w tym zakresie.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w obszarze: stosowania prawa administracyjnego lub nadzoru rynku lub systemu oceny zgodności lub telekomunikacji;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o kompatybilności elektromagnetycznej, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, o systemie oceny zgodności, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość przepisów rozporządzeń ekoprojektu oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93;
  • wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, radiokomunikacji i telekomunikacji;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • życiorys/CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  Terminy i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do dnia 17 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista - DK/WNR/5”

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
  w wysokości 4684,60 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  • test wiedzy;
  • test językowy;
  • test kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]