Ta oferta pracy jest nieaktualna od 210 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • Wałbrzych, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU

  1, 58-300 Wałbrzych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r., poz. 902 j.t.) ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Główny Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

  Miejsce pracy: Wałbrzych

  Wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe: techniczne lub ekonomiczne, preferowane wyższe techniczne specjalizacja budownictwo lądowe,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;
  • znajomość prawa, w szczególności w zakresie:
   • prawo budowlane,
   • prawa zamówień publicznych,
   • prawo pracy
   • ustawy o drogach publicznych,
   • ustawy kodeks postępowania administracyjnego
   • ustawy o pracownikach samorządowych,
   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
   • wiedza z zakresu budowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
   • znajomość zagadnień procesu inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem środkami UE,

  Wymagane uprawnienia/umiejętności

  • sumienność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność- umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • odporność na stres;
  • terminowość i poprawność wykonywanej pracy,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań pracownika biurowego,
  • obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office oraz Open Office,
  • umiejętność stosowania i interpretacji aktów prawa,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres,
  • rozwinięte umiejętności analityczne oraz skupienie na szczegóły;

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zawarty jest w opisie stanowiska

  • Prowadzenie analityki finansowej projektu, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Wałbrzycha oraz nadzorowanie księgowości projektu.
  • Pozyskiwanie środków UE na realizację projektu.
  • Monitoring finansowy projektu.
  • Monitoring techniczny projektu.
  • Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.
  • Realizacja zadań związanych z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych, opinii urbanistycznych, wypisów z rejestru gruntów itp.
  • Współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania w zakresie kompletności uzgodnień, spraw formalno-prawnych, prawidłowości rozwiązań technicznych.
  • Weryfikacja dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej pod względem kompletności i treści technicznej.
  • Rozliczanie kosztów robót inwestycyjnych.
  • Realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestorskich.
  • Nadzór na realizacją robót inwestycyjnych i zapisów zawartych umów.
  • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycji.
  • Przygotowanie wniosków o płatność.
  • Opracowywanie sprawozdań finansowo-merytorycznych.
  • Prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie finansów i rozliczeń.
  • Inne zadania realizowane przez Zespół Zarządzania Projektem.

   

  Warunki pracy na stanowisku

  • podstawa zatrudnienia - umowa o pracę;
  • wymiar czasu pracy – cały etat;  
  • miejsce wykonywania pracy: siedziba Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych oraz teren realizowanych inwestycji, praca biurowa w jednozmianowym równoważnym systemie czasu pracy, wynagrodzenie – zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania, wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U.2014.1786 j.t.),
  • siedziba jednostki nie posiada wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, t. j.
   
  w kwietniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w   jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Wykaz wymaganych dokumentów

  • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej(CV);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,   staż pracy i inne kwalifikacje (w szczególności dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach , szkoleniach, itp.); oryginały do wglądu w późniejszym etapie naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający posiadanie znajomości języka polskiego;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności;
  • posiadane opinie z dotychczasowych miejsc pracy lub referencje,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści:

  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 j.t.).”

  Uwaga :

  - oświadczenia , o których mowa w pkt 4,5 i 7 należy złożyć według załączonego wzoru.

  Wzór dokumentu oraz pełna dokumentacja dotycząca naboru dostępne są tutaj:

  http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?id=118833

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury w przeprowadzanym naborze proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 07.06.2018r. do godziny 12:00 na adres:

  Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, lub w kancelarii jednostki – pokój nr 5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji”

  Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

  Telefon kontaktowy: (74) 641-44-26 lub (74) 641-44-05

  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o  naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru (w formie pisemnej, jeżeli kandydat nie wskaże kontaktu telefonicznego).

  Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie  upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ZDKIUM w Wałbrzychu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ZDKIUM w Wałbrzychu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.