Oferta pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych w Dziale Energetyczno-Remontowym

Łódzki Zakład Usług KomunalnychO firmie

 • Nowe Sady 19, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 21 dni
  do: 06 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Nowe Sady 19

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z przynależnością do izby (PIIB),

 • nadzór nad wykonywaniem pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach ŁZUK,

 • nadzór nad wykonywanie przeglądu elektro- narzędzi,

 • prowadzenie książki obmiaru robót i Dziennika Budowy,

 • sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych,

 • przygotowanie do odbioru technicznego ukończonych robót oraz udział w komisji technicznej odbioru,

 • przygotowanie specyfikacji zamówień materiałowych i robót budowlanych,

 • kontakt z inwestorami

 • sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami.

Nasze wymagania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z przynależnością do izby (PIIB),

 • świadectwo kwalifikacji SEP kategorii „D”(dozór) do 1 kV,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i kosztorysowania,

 • umiejętność sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami,

 • co najmniej trzyletni staż pracy

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

 • umiejętność współpracy z załogą,

 • wysoka kultura osobista.

O nas

Obecną działalność Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych stanowią zadania w zakresie:

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym świadczenie usług w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury miejskiej, bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz usuwanie szkód nadzwyczajnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię cieplną i gorącą wodę, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, remonty i konserwacja kotłowni lokalnych, utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami).

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.”

 • W celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych do dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych w Dziale Energetyczno-Remontowym”

 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.